Login sisse
Alusta nüüd

Teenuselepingu tingimused

Viimati redigeeritud: 30. märts 2017

Sissejuhatus

Käesolevad teenuselepingu sätted ja tingimused („teenusetingimused”) moodustavad teie („teie”, „te”) ja ettevõtte SumUp Payments Limited („SumUp”, „meie”, „me”) vahelise lepingu, mis reguleerib seda, kuidas te meie maksete töötlemise jm teenuseid, meie mobiilirakendust („rakendus” või „tarkvara”) ning meie kaardilugejate mis tahes versioone („makseterminal”) (ühiselt „teenused”) kasutate.

Ühendkuningriigi finantsinspektsioon (Financial Conduct Authority – FCA) on andnud ettevõttele SumUp Payments Limited elektroonilist raha reguleerivate määruste (2011) alusel tegutsemisloa ja tegemist on piiratud vastutusega ettevõttega, mis asub Inglismaal ja Walesis, mille registrikood on 07836562 ja, mille registreeritud aadress on 32-34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, Ühendkuningriik.

Käesolev leping on jaotatud kolmeks osaks. Esimene osa kirjeldab kõiki sätteid, mis reguleerivad teenuste kasutamist teie poolt. Teine osa kirjeldab kõiki sätteid, mis reguleerivad konkreetselt teenuste osaks olevat maksete töötlemist. Kolmas osa sisaldab täiendavaid õiguslikke sätteid, mis määratlevad meie ja teie vahelise õigusliku suhte.

Teenuste kasutamiseks peate nõustuma täielikult nii käesolevate teenusetingimustega kui ka privaatsuspoliitikaga, ning käesolevate teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete meie privaatsuspoliitika läbi lugenud, sellest aru saanud ja sellega nõustunud.

ESIMENE OSA – teenused

1. Üldine

1.1. Meie teenused võimaldavad teil aktsepteerida oma klientide („kaardiomanikud”) kaardimakseid („kaarditehingud”), kasutades oma ühilduvat mobiilset seadet, meie rakendust ja makseterminali (mis pole vajalik käsitsi sisestatud tehingute puhul). Avaldame oma veebisaidil ajakohase loetelu kõigist ühilduvatest mobiilsetest seadmetest ja aktsepteeritud maksekaartidest.

1.2. Saate kasutada teenuseid meie makseterminali kaudu või sisestades maksekaardi andmed käsitsi. Kui aktsepteerite kaarditehinguid meie makseterminaliga, kasutatakse makseterminali kaarditehingute töötlemiseks ja autoriseerimiseks maksekaardi ning meie serverite vahel.

1.3 Võime pakkuda teile ilma kaardi füüsilise kohalolekuta (nn Card Not Present) makseteenuseid, mis võimaldavad teil aktsepteerida e-kaubanduse makseid kolmanda isiku rakenduse („partneri rakendus”) kaudu – s.o mobiilirakenduse või veebisaidi kaudu, mida pakub teile partner („partner”) eraldi lepingu alusel, kus olete osapooleks teie ja vastav partner. Juhul, kui aktsepteerite ainult e-kaubanduse makseid, ei kohaldu teile käesoleva lepingu sätted, mis puudutavad kaardilugejaid ja maksja poolt teile esitatava kaardiga seotud protseduure.

Me vastutame ainult makseteenuste eest, mida pakume partneri rakenduse osana. Me ei vastuta partneri rakenduse funktsionaalsuse ega ühegi teenuse eest, mida pakub teile või kaardiomanikele vastav partner. Kui olete partneriga selles kokku leppinud, võime debiteerida tasu, mis ei kata ainult meie tehingutasu, vaid ka partneri teenustasu, mille peaksite tasuma partnerile eraldi kaubanduslepingu alusel, mille olete partneriga sõlminud („partneri teenustasu”).

1.4. Kaarditehingu aktsepteerimisel krediteeritakse kogu summa meie kontole ja seejärel, pärast vahendite meie kontole jõudmist, teeme teile väljamakse summas, mida teile käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel võlgneme. Enne iga väljamakset lahutame kaarditehingu summast asjakohase teenustasu („teenustasu”). Juhul, kui valite hinnaplaani („hinnaplaan”), peate tasuma valitud hinnaplaani alusel mis tahes korduvat teenustasu. Meie kehtivad teenustasud ja hinnaplaanid on toodud meie veebisaidil.

1.4.1. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et soovite, et me debiteeriks teilt teenustasu erinevate kaarditoodete eest vastavalt meie hinnakirjale.

1.4.2. Anname teile juurdepääsu kontoväljavõtetele. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes taotlete ja nõustute, et me koostame teenustasu andmetest kaubamärgi, rakenduse ja maksevahendi kategooriate ning vahendustasude summade järgi koonddokumendi ning teeme need andmed teile perioodiliselt (vähemalt kord kuus) kättesaadavaks viisil, mis võimaldab teil selliseid andmeid säilitada ning muutumatus vormis reprodutseerida.

1.5. Käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel on meie kohustused teie ees piiratud teile konto ja teenuste pakkumisele. Kasutame kõik mõistlikke meetmeid, et pakkuda teile teenuseid kakskümmend neli (24) tundi päevas ja seitse (7) päeva nädalas. Võime aga omal mõistlikul äranägemisel peatada teile teenuste pakkumise või piirata teenuste kestust hooldustööde tegemiseks või juhul, kui seda nõuab seadus, või juhul, kui te pole täitnud oma kohustusi, mis on toodud käesolevates teenusetingimustes, või juhul, kui on põhjust kahtlustada rahapesu või terrorismi rahastamist.

1.6. Pakume teile tehinguajalugu ja, kui see on asjakohane, täiendavaid analüüsisüsteeme.

1.7. Võime mis tahes ajal, ilma etteteatamiseta, teenuseid värskendada või muuta ning sellised muudatused jõustuvad koheselt.

1.8. Jätame endale õiguse delegeerida osade kohustuste täitmise, mida oleme kohustatud käesoleva teenuselepingu järgi täitma, kolmandatele isikutele.

2. SumUpi konto

2.1. SumUpi teenuste kasutamiseks peate registreerima SumUpi konto („konto”). Kinnitate, et kõik teie esitatud andmed, mis puudutavaid teid ja/või teie ettevõtet, on käesolevate teenusetingimustega nõustumise hetkel tõesed. Kui konto registreerimine õnnestus, saate oma peamisele registreerimisel kasutatud e-posti aadressile kinnitusmeili. Võite avada ainult ühe (1) konto, kui me ei ole just täiendavate kontode või alamkontode avamist selgesõnaliselt heaks kiitnud. Peate tagama, et teie konto andmed on alati täpsed ja ajakohased.

2.2. Peate valima mõistlikult kirjeldava tunnusnime. Juhul, kui see erineb teie ettevõtte nimest, peab see selgelt teid või teie ettevõtet identifitseerima. Samuti peate esitama õige kontakttelefoninumbri. Tunnusnime ja kontakttelefoninumbrit võidakse kuvada kaardiomaniku krediit- või deebetkaardi väljavõttel.

2.3. Kui olete registreerinud kasutajakonto ja käesolevate teenusetingimustega nõustunud, võime teha teie tausta uurimiseks krediidikontrolli ning küsida teilt, meie omal äranägemisel valitud, lisadokumente, et saaksime teha kontrollid, mis on vajalikud asjakohaste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduste ning õigusaktide järgimiseks. Võime hankida sellist krediiditeavet ning teha täiendavaid kontrolle, ja te olete kohustatud meid selles osas vajalikus ulatuses abistama.

2.4. Otsuse selle kohta, kas teie isikusamasus on jaotise 2.3 nõuete kohaselt kontrollitud, teeme me täielikult omal äranägemisel. Kuni teie isikusamasust pole kontrollitud ja me pole teie kontot verifitseerinud, moodustavad käesolevad teenusetingimused eellepingu, mis on teile täielikult siduv. Jätame endale, sellel perioodil, õiguse see leping lõpetada või teile käesolevate teenusetingimuste alusel teenuseid mitte pakkuma hakata.

2.5. Teie konto registreeritakse ühes meie serveritest. Hoiame teile võlgnetavas summas vahendeid omavahenditest eraldi, kuid koos muude kontode nimel hoitavate summadega, eraldi pangakontol kooskõlas õigusaktidest tulenevate kohustustega.

2.6. Kui teie SumUpi konto on mitteaktiivne kaks (2) aastat järjest, on meil õigus saata selle kohta teade teie registreeritud e-posti aadressile ja juhul, kui te ei vasta sellele teatele kolmekümne (30) päeva jooksul vastusega, kus teatate, et soovite oma kontot säilitada, sulgeme teie konto automaatselt. Teie vahendeid käideldakse kooskõlas kohalduva õigusega ja, kui see on lubatud, lähevad need üle SumUpile.

3. Teenuste kasutamise piirangud

3.1. Meie teenuste kasutamiseks peab teil olema ühilduv mobiilne seade ja internetiühendus, mida mõlemat pakuvad teile kolmandad isikud. Sellised kolmandad isikud võivad küsida teilt mobiilse seadme ja/või internetiühenduse kasutamise eest, mis on vajalikud meie teenustele ligipääsemiseks, tasu ning teie vastutate ainuisikuliselt kõigi selliste tasude maksmise eest.

3.2. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb ainult enda ärilises või ametialases pädevuses ning teil on käesolevate teenusetingimustega nõustumise ajal luba tegutseda ühes või enamas riigis, mida me toetame („territooriumid”). Territooriumite loendi, mida me aeg-ajalt värskendame, leiate meie veebisaidilt. Kui olete füüsiline isik, peate olema teenuste kasutamiseks vähemalt kaheksateistkümne (18) aastane. Võime nõuda teilt igal ajal oma vanuse tõestamist.

3.3. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes nõustute ka maksevõrgureeglitega („maksevõrgureeglid”), mis on sätestanud krediitkaarte väljastavad organisatsioonid, sealhulgas, kuid mitte ainult, Visa, Mastercard en American Express (ühiselt „maksevõrgud”). Olenevalt tehingute mahust võivad maksevõrgureeglid nõuda osadelt meie kaupmeestelt eraldi lepingu sõlmimist meie makseid aktsepteerivatest pankadest partneritega või maksevõrkudega. Kui olete selline kaupmees, teavitame teid sellest ja anname teile vajalikul hetkel asjakohase eraldi lepingu. Kui käesolevates teenusetingimustes ja mis tahes sellistes makseid aktsepteerivate pankade teenusetingimustes on vasturääkivusi, kehtivad selliste konfliktide lahendamisel makseid aktsepteeriva panga teenusetingimused.

3.4. Ilma selleks meilt eelnevat selgesõnalist luba saamata, pole teil lubatud aktsepteerida kaardimakseid, mis on seotud kaupade ja/või teenustega, (i) mida ei paku te ise või, mida pakub mis tahes kolmas isik, kes pole te ise; (ii) mida ei pakuta teie tavapärase äritegevuse käigus, nagu me oleme tuvastanud, sealhulgas kordusmaksete aktsepteerimine varem tagasi makstud summade eest või teie poolt kaardiomanikule makstud sularaha eest; (iii) mis hõlmavad või on seotud mis tahes ebaseadusliku sisuga, sisuga, mille eest tuleb seaduse järgi kaitsta alaealisi, või relvade või lõhkeainete valmistamise juhistega; (iv) mis on seotud hasartmänguteenustega, olenemata sellest, kas need on mis tahes kohalduva õiguse alusel ebaseaduslikud või mitte; (v) mis on seotud sekspoodide või pornograafilise meelelahutusega (v.a täiskasvanutele mõeldud ajakirjad); (vi) mis on seotud relvadega või ebaseaduslike uimastite või toodetega; (vii) mis on seotud alkoholiga või tubakaga, kui alkohol ja tubakas on ainsad tooted, mida teie ettevõte müüb; (viii) mille puhul on meil põhjust uskuda, et need võivad kahjustada meie või mis tahes maksevõrgu mainet; (ix) mis on keelatud mis tahes seaduste või õigusaktidega, mis kohalduvad teile, kaardiomanikule või teie mis tahes toodetele või teenustele või on mis tahes muul viisil ebaseaduslikud. Me otsustame omal äranägemisel, kas teiepoolne teenuste kasutamine on seostatav mis tahes eelnimetatud toote või teenusega ning pole seega teenusetingimustega kooskõlas. Jätame endale õiguse, omal äranägemisel, lisada keelatud tehingute või äritegevuste kategooriaid, lisades sellised kategooriad, kas käesolevasse teenuselepingusse või lubatud kasutuse poliitikasse, mis on avaldatud veebisaidi klienditoe keskuses.

3.5. Kui aktsepteerite või üritate aktsepteerida mis tahes kaarditehingut, mille puhul on meil õigust kahtlustada, et sellega rikute käesolevaid teenusetingimusi või seadust, ja/või aktsepteerite või üritate aktsepteerida sellist kaarditehingut, mis võiks meid, meie teenuste muid kasutajaid või meie maksete töötlejaid kahjustada (sealhulgas, kuid mitte ainult, pettused, kaubamärgi või maine kahjustamine või kuriteod), jätame endale õiguse sellist kaarditehingut mitte autoriseerida, kaarditehing peatada või tagasi pöörata ja/või teie konto peatada; ja/või teatada kaarditehingust pädevale õiguskaitseasutusele; ja/või nõuda teilt kahjude hüvitamist; ja/või debiteerida teilt haldustasu kuni summas 200 EUR, kui peame rakendama mis tahes eelnimetatud meedet.

4. Makseterminalid ja tarkvara

4.1. Saate soetada, rentida või laenutada meie makseterminali hinnaga või renditingimustel, mida võime aeg-ajalt muuta ja, mis on avaldatud meie veebisaidil. Ostule võivad kohalduda eraldi tingimused.

4.2. Ühe kontoga saab kasutada ainult ühte makseterminali. Taotlemisel saame teile pakkuda mitut makseterminali mis tahes täiendava konto või alamkonto jaoks.

4.3. Teil pole lubatud makseterminali müüa, rentida, litsentsida ega üle anda ühelegi kolmandale isikule ega lubada makseterminali kasutada ühelgi kolmandal isikul. Samuti on teil keelatud makseterminali tarkvara või riistvara mis tahes moel muuta. Te ei tohi kasutada makseterminali ühelgi muul otstarbel peale kaarditehingute aktsepteerimise, kasutades meie rakenduse installitud versiooni.

4.4. Välja arvatud juhtudel, kui olete makseterminali välja ostnud, peate meiepoolsel nõudmisel makseterminali meile tagastama, kui käesolev teenuseleping lõpetatakse või see aegub või juhul, kui peame olemasoleva makseterminali välja vahetama. Juhul, kui te käesolevate teenusetingimustega enam nõus pole, peate makseterminali omal kulul meile tagastama.

4.5. Teenuse kasutamise jätkamiseks peate installima alati kõik rakenduse värskendused.

5. Teie kohustused

5.1. Võite aktsepteerida makseid käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel ainult makseterminaliga, mis olete saanud meilt.

5.2. Te ei tohi aktsepteerida ühtki kaarditehingut, kui maksekaardil pole kõiki elemente, mis on konkreetset tüüpi kaardi puhul tavalised, kui tundub, et maksekaarti on muudetud või see on kahjustunud, ega juhul, kui maksekaart on aegunud.

5.3. Te ei tohi seada ilma meie loata kaardimakse aktsepteerimise tingimuseks minimaalset tehingusummat, mis on mis tahes tehingu puhul suurem kui 1,00 EUR. Lisaks peate pakkuma kaardiomanikele vähemalt samaväärseid tingimusi kui neile klientidele, kes tasuvad kaupade ja/või teenuste eest sularahas, ning te ei tohi küsida kaardiomanikelt mingisugust lisatasu.

5.4. Peate jälgima oma kontot ja tehinguajalugu ning tegema tagasimaksed kaardiomanikele iga kaarditehingu eest, kus tegite vea.

5.5. Peate teavitama meid viivitamatult mis tahes muudatustest andmetes, mis esitate meile käesolevate teenusetingimustega nõustumise hetkel, sealhulgas oma ettevõtte tüübi või olemuse muutusest, tootevaliku muutustest, oma ettevõtte müügist või väljarentimisest või selle mis tahes muust omandiõiguse muutusest, oma ettevõtte juriidilise vormi või nime muutusest, oma ettevõtte aadressi või pangakonto andmete muutusest, oma finantsseisundi olulisest negatiivsest muutusest ja mis tahes muutustest andmetes, mis esitasite rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktide järgimise tõestamiseks.

5.6. Peate oma ettevõtte äriruumides panema nähtavasse kohta kõik SumUpi reklaammaterjalid, mis meilt saate. Selliste materjalide hulgas võivad olla SumUpi logoga ja/või maksevõrkude logodega kleebised teie poe või autoakna jaoks või sildid või brošüürid, mille kuvamine on nõutud maksevõrkude, seaduse või SumUpi poolt.

5.7. Peate tegema kaardiomanikule kättesaadavaks kaarditehingu kviitungi paberkoopia, kui seda nõuab seadus või nõuavad maksevõrgureeglid. Lisaks võite pakkuda kaardiomanikele võimalust saada kaarditehingu kviitungi koopia e-kirjaga või lühisõnumiga (kuid mitte paberkviitungi asemel, kui paberkviitungit nõuab seadus).

5.8. Kinnitate, et vastutate ainuisikuliselt järgmise eest: oma sisselogimisandmete kaitsmine mis tahes kõrvaliste isikute eest, ükski makseterminali kasutaja ei manipuleeri sisendandmeid ning ei toimu teie konto, makseterminalide ega teenustega seotud mis tahes konfidentsiaalsete andmete volitamata kasutust. Kui kahtlustate või teate, et teie kontot on kasutatud ilma teie loata, peate sellest meid viivitamatult teavitama ja/või muutma oma sisselogimisandmeid meie veebisaidil. Pärast sellise teavituse saamist võtame tarvitusele asjakohased meetmed, et vältida teie andmete volitamata kasutust.

5.9. Käesoleva teenuselepingu ajal olete kohustatud järgima maksekaardi andmeturbestandardi (ingl Payment Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS) nõudeid („PCI-vastavus”). Eelkõige peate järgima nõudeid, mis puudutavad maksekaardi andmete säilitamist, töötlemist ja edastamist. Lisateavet maksekaardi andmeturbestandardi (ingl Payment Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS) kohta leiate PCI turbestandardite nõukogu veebisaidilt http://pcisecuritystandards.org.

5.10. Peate viivitamatult läbi vaatama kõik meie koostatud väljavõtted (nt arved või väljamaksete väljavõtted) ning mis tahes väljamaksed, tagasimaksed, kaardimakse tagasinõuded või mis tahes muud tehingud, mis on makstud teie kontole või kaardiomanikule või debiteeritud teie pangakontolt või kaardiomanikult. Peate esitama väljavõttega seotud vaidlustuse viivitamatult ja hiljemalt kahekümne viie (25) tööpäeva („tööpäev” tähendab esmaspäeva kuni reedet, mille hulka ei arvestata Inglismaa panga- ega riigipühasid) jooksul alates vastava väljavõtte või makse kättesaamisest. Kui vaidlustust ei esitata õigeaegselt, siis loetakse seda saadud dokumendi sisuga nõustumiseks. Jätame endale õiguse väljastada parandatud väljavõtteid või teha mis tahes väljamaksetes parandusi ka pärast selle tähtaja läbisaamist. Kui kohalduv õigus ei sätesta just teisiti, vastutate ainuisikuliselt kõigi kaarditehingute dokumentide jm oma kontoga ning teiepoolse teenuste kasutamisega seotud andmete säilitamise eest.

TEINE OSA – maksete töötlemine

6. Vahendid

6.1. Käesoleva teenuselepingu täitmise eesmärgil annate meile ja mis tahes finantsasutusele, kellega me koostööd teeme, selgesõnaliselt loa, teie nimel, jaotises 1.3 toodud vahendeid hoida, vastu võtta ja välja maksta. Eelnimetatud luba jääb täies jõus kehtima, kuni teie konto sulgemise või lõpetamiseni. Teie pangakontole tehakse väljamakseid, vähemalt osaliselt, kolmandast isikust finantsasutuse (nt pankade, kus asuvad meie ja teie pangakontod) poolt ning me ei vastuta vahendite teie pangakontole krediteerimise eest, kui meie oleme väljamakse jaoks ülekande teie pangakontole teele saatnud.

6.2. Te ei teeni oma kontol olevate vahendite eest intressi ega mingisugust muud tasu. Annate meile tagasivõetamatult kõik õigused ja õiguslikud huvid mis tahes intressile ja/või muule tulule, mis võivad koguneda või on teie kontol olevatele vahenditele omistatavad.

6.3. Juhul, kui töötlete kaarditehinguid, kus kaardiomaniku maksekaardi andmed sisestatakse meie rakendusse või kaardiomanike nutitelefonidesse käsitsi kogusummas, mis ületab mis tahes järjestikusel seitsmepäevasel perioodil meie limiiti, peab SumUp seda limiiti ületanud summat kolmkümmend (30) päeva kinni, enne vahendite teie kontole väljamaksmist. Kui plaanite tõenäoliselt mis tahes põhjusel eelnimetatud limiiti ületada, võite meiega ühendust võtta ja küsida kiirendatud väljamaksegraafikut. SumUp arvestab teie taotlusele vastamisel erinevaid tegureid ja otsustab, kas te kvalifitseerute sellistele kiirematele väljamakstele. Selliste käsitsi sisestatud kaarditehingute limiidi leiate meie veebisaidilt teenustasude jaotisest.

6.4. Me ei tee ühtki väljamakset selliste kaarditehingute eest, mis pole veel meie partneritest finantsasutustelt meieni jõudnud.

6.5. Meil on õigus uurida või lahendada mis tahes ootel vaidlused, mis on seotud teie kontoga, ja seetõttu võime piirata juurdepääsu teie vahenditele, kuni oleme sellised toimingud lõpule viinud. Võime piirata juurdepääsu teie vahenditele ka siis, kui seda nõuab seadus või kohtumäärus.

7. Reserv

7.1. Teie maksekohustuste, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, tagamiseks on meil alati õigus teile tehtavaid väljamakseid ajutiselt kinni pidada, et koguda reservi („reserv”). Võime pidada kinni riskiprofiilil põhinevat reservi, omal äranägemisel, mis tahes hetkel, kui te meie teenuseid kasutate.

7.2. Olenemata jaotisest 7.1, toimib reserv ka meile tagatisena ja meil on õigus sisse nõuda ning maha arvestada reservist kõiki summasid, mis te meile käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel võlgnete, seahulgas mis tahes konto saldo puudujääki ilma sellest teid igal konkreetsel juhul eelnevalt teavitamata.

7.3. Kui võlgnete meile summa, mis ületab reservi, peate tasuma vastava summa meile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul pärast meilt nõude saamist. Käesolevaga nõustute selgesõnaliselt sellega, et meil on luba debiteerida mis tahes summasid, mis meile võlgnete, sealhulgas mis tahes kulud, mis tekkisid seoses selliste summade sissenõudmisega, teie pangakontolt, mida kasutate väljamaksete saamiseks ja/või teie krediitkaardilt või pangakontolt, mida kasutasite meie mis tahes makseterminali soetamiseks ja annate loa selliste võlgnevuste mahaarvamiseks mis tahes väljamaksetest, mida teile võlgneme. Kui te ei tasu nõudmisel täissummat, mis meile võlgnete, loetakse seda raskeks käesoleva teenuselepingu rikkumiseks ja te peate tasuma kõik kulud, mis tekivad seoses selliste summade sissenõudmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, õiguskulud, inkassokulud ja mis tahes asjakohase intressi.

8. Kaardimaksete tagasinõuded

8.1. Kaarditehingu summa võidakse tagasi nõuda, kui tehing vaidlustatakse või pööratakse mis tahes põhjusel tagasi maksevõrgu poolt, meie maksete töötleja poolt, kaardiomaniku poolt või meie mis tahes finantsasutuse poolt, kui seda ei autoriseeritud või meil on põhjust kahtlustada, et tehing polnud autoriseeritud või on väidetavalt ebaseaduslik, kahtlane või käesolevaid teenusetingimusi rikkuv („kaardimakse tagasinõue”).

8.2. Kui me seda palume, peate abistama meid, omal kulul, mis tahes teie kaarditehingu, mis töödeldi meie teenuseid kasutades, uurimisel. Käesolevaga nõustute, et juhul, kui te ei abista meid õigeaegselt, seahulgas ei esita vajalikke dokumente hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul alates meilt saadud taotlusest, võib tulemuseks olla tagasipööratamatu kaardimakse tagasinõue. Jätame endale õiguse küsida mis tahes kaardimaksete tagasinõuete uurimise ja/või lahendamise eest tasu; kõik tasud on toodud meie veebisaidil.

8.3. Kui kaardimakse tagasinõuet ei lahendata kaardi väljastanud panga või maksevõrgu poolt teie kasuks või juhul, kui otsustate kaardimakse tagasinõuet mitte vaidlustada, jätame endale õiguse nõuda teilt sisse esialgse kaarditehingu summa koos teenustasudega ja krediteerida esialgne kaarditehingu summa tagasi kaardiomanikule.

8.4. Kui leiame, et teile esitatakse liiga palju kaardimaksete tagasinõudeid, on meil õigus viivitada väljamakseid teie kasutajakontolt teie pangakontole, hoida meie otsustatud mõistlikus summas reservi, et katta sellest eeldatavaid kaardimaksete tagasinõudeid ja seotud tasusid või lõpetada või peatada teile teenuste pakkumine ning teie konto sulgeda.

9. Tagasimaksed ja kauba tagastamine 9.1. Käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel ja teenuseid kasutades kaarditehinguid aktsepteerides peate käitlema kaupade tagastamisi ja tagasimaksete tegemisi oma konto kaudu kooskõlas käesolevate teenusetingimustega ja maksevõrgureeglitega.

9.2. Maksevõrgureeglid nõuavad (lisaks muule), et pakuksite oma klientidele ostu tegemise hetkel õiglast tagastamise ja tagasimaksete poliitikat ning ei teeks kaarditehingute eest tagasimakseid sularahas, kui seda ei nõua seadus, ning ei aktsepteeriks kaarditehingu tagasimakse tegemise eest sularaha ega mis tahes muud vääriseset.

9.3. Tagasimakse summa peab sisaldama kõiki makse, mis tuleb tagasi maksta, ning ei tohi ületada esialgse kaarditehingu summat.

9.4. Kauba ümbervahetamise, osalise tagastamise või eksliku kaarditehingu või kaarditehingu summa vea puhul peate alati tegema esmalt tagasimakse esialgse kaarditehingu summas ning tegema seejärel uue kaarditehingu, mille summa vastab mis tahes uutele müüdud kaupadele ja/või teenustele või summadele, mis tuleb tegelikult kliendilt debiteerida.

9.5. Oma konto kaudu saate tagasimakseid teha kuni kolmkümmend (30) päeva alates esialgse kaarditehingu aktsepteerimisest. Me nõuame teilt sisse esialgse kaarditehingu summa ja teenustasu ning krediteerime esialgse tehingusumma tagasi kaardiomanikule.

9.6. Kui leiame, et teete liiga palju tagasimakseid, võime teie kontol tagasimaksete funktsiooni keelata.

10. Maksud Te vastutate mis tahes ja kõigi maksude arvutamise, kogumise, kinnipidamise, teatamise ja ülekandmise eest pädevale maksuametile, mis arvestatakse, tekivad või tuleb koguda, maksta või kinni pidada mis tahes põhjusel seoses meie teenuste kasutamisega. Kui seda nõuab seadus või riigiasutus, on meil õigus, kuid mitte kohustus, teatada teie konto andmeid ja tehingute ajalugu pädevatele asutustele.

KOLMAS OSA – täiendavad õiguslikud sätted

11. Meie kohustused

11.1. Me ei vastuta, seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, otseste või kaudsete kahjude ja kahjustuste ega käesolevatest teenusetingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, mida põhjustab õiguslike ja regulatiivsete ning maksevõrkude nõuete järgimine meie poolt, mis tahes vääramatu jõu (force majeure) sündmus või teiepoolne käesolevate teenusetingimuste rikkumine või mis tahes kohalduvad õiguslikud ja regulatiivsed nõuded.

11.2. Me ei vastuta mis tahes kaudsete või tulenevate kahjude eest, sealhulgas teenimata jäänud tulu ega maine kahjustamise eest.

11.3. Miski käesolevates teenusetingimustes ei välista meie mis tahes õigusest tulenevaid kohustusi, mida ei saa välistada ega muuta lepingupoolte vahelise lepinguga.

11.4. SumUp ei garanteeri ega vastuta mis tahes kolmanda isiku, kes on seotud teenuste pakkumisega, tegude ega tegematajätmiste eest ega meie veebisaidil reklaamivate kolmandate isikute eest.

11.5. Me ei vastuta mis tahes teenusekatkestuste või -häirete eest ega käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel pakutavate teenuste katkestuste või häirimiste eest.

11.6. Me ei vastuta mingil juhul ühegi nõude, menetluse, kahjustuste ega kahjude eest summas, mis ületavad teenusetasusid, mis oleme kogunud teile teenuseid pakkudes viimase kolme (3) kuu jooksul enne sündmuse, millel nõue põhineb, aset leidmist.

11.7. Me ei vastuta ühegi defekti eest kolmanda isiku riistvaras jm toodetes, mida võime müüa või koos teenustega pakkuda. Tootja, kes vastutab ainuisikuliselt teenuste ja tugiteenuste eest, sätestab garantiitingimused jm tingimused, mis kohalduvad sellisele riistvarale ja toodetele.

12. Vastutusest vabastamine

Peate kaitsma meid, meie töötajaid, direktoreid, agente, partnereid ja esindajaid ning meie maksetöötlejaid mis tahes ja kõigi nõuete, kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud õiguskulud), kahjude ja kahjustuste eest (ning need meile hüvitama ja meid seotud vastutusest vabastama), mida põhjustab mis tahes nõue, õigustoiming, audit, uurimine või muu menetlus, mis on põhjustatud (i) mis tahes seaduse, reegli või õigusaktide rikkumisest teie poolt mis tahes pädevas jurisdiktsioonis või käesolevate teenusetingimuste, maksevõrgureeglite või mis tahes muude teie kontole kohalduvate täiendavate tingimuste rikkumisest; või (ii) teenuste valest või sobimatusest kasutusest teie poolt; või (iii) mis tahes tehingust, mille olete aktsepteerinud teenuste kaudu; või (iv) mis tahes kolmanda isiku õiguse rikkumisest teie poolt, sealhulgas, kuid mitte ainult mis tahes privaatsuse või eraelu puutumatuse õigused või intellektuaalomandi õigused; või (v) mis tahes muu isiku juurdepääsust teenustele ja/või teenuste kasutamisest teie ainulaadse kasutajanime, salasõna või muu asjakohase turvakoodiga.

13. Konfidentsiaalsus ja privaatsus

13.1. Te peate käitlema kogu konfidentsiaalset teavet, mis meilt käesoleva lepingu alusel saate, konfidentsiaalsena ning vältima, eelkõige, kolmandate isikute juurdepääsu sellisele konfidentsiaalsele teabele. Meie peame käitlema kogu konfidentsiaalset teavet, mis teilt või kaardiomanikelt käesoleva lepingu alusel saame, konfidentsiaalsena ning vältima, eelkõige, kolmandate isikute juurdepääsu sellisele konfidentsiaalsele teabele. Eelkõige tuleb tagada meie või teie mis tahes äritegevust puudutava teabe ja/või ärisaladuste ning kaardiomanike mitte-anonüümsete andmete konfidentsiaalsus. Teil ja meil on kohustus järgida asjakohaseid andmekaitse õigusakte ning rakendada asjakohaseid meetmeid, et vältida kaartide ja kaardiomanike andmete volitamata kasutust. Selliseid andmeid võib säilitada ainult juhul, kui (ja seni, kuni) see on hädavajalik.

13.2. Kui edastame teile kaardiomanike isikuandmeid, võite kasutada neid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik limiitide ohjamiseks, pettuste tõkestamiseks või võlgnevuste vältimiseks ning mitte mingil muul eesmärgil, nagu profileerimiseks (nt ostukäitumise analüüsimiseks) ega müügi- ja turundustegevusteks, kui teil pole selliseks muuks kasutuseks kaardiomaniku selgesõnalist luba. Te ei tohi avaldada ega levitada selliseid andmeid kolmandatele isikutele ega kasutada selliseid andmeid turundustegevusteks, kui teil pole selleks kaardiomaniku selgesõnalist luba. Peate järgima kõiki asjakohaseid andmekaitse õigusakte.

13.3. Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja kaitseme, vt meie veebisaidilt privaatsuspoliitikast.

14. Kolmandad isikud

Me ei ole teie ja kaardiomaniku vahelise õigusliku suhte osapooleks ning me ei vastuta mingil määral mis tahes kaarditehingu aluseks oleva eesmärgi eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi ja olemuse, müügihinna, allahindluste, garantiitingimuste jms eest. Peate esitlema end alati SumUpist eraldiseisva isikuga.

15. Kehtivus, peatamine, lõpetamine

15.1. Teil on õigus oma konto lõpetada ja sulgeda. Võime mis tahes hetkel teie konto peatada või lõpetada ja sulgeda mis tahes põhjusel ilma sellest ette teatamata. Samuti võime teie konto peatada või lõpetada ja sulgeda ilma etteteatamiseta, kui: (i) te rikute käesolevaid teenusetingimusi või mis tahes muid tingimusi, mis kohalduvad konkreetsetele teenustele ning on toodud eraldi sätetes ja tingimustes, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksevõrgureeglid; või (ii) te rikute, või meil on põhjustada kahtlustada, et te rikute, mis tahes seaduseid või õigusakte, mis kohalduvad meie teenuste kasutamisele teie poolt; või (iii) meil on põhjust uskuda, et te olete mis tahes viisil seotud mis tahes pettusega, rahapesuga, terrorismi rahastamisega vm kuritegevusega; või (iv) te olete meile sobimatu krediidi- või pettuseriskiga; või (v) meil on põhjust uskuda, et teie konto on kompromiteeritud (või muul turbepõhjusel).

15.2. Kui teie konto lõpetatakse või suletakse mis tahes põhjusel: (i) peate endiselt täitma käesolevaid teenusetingimusi, (ii) peate lõpetama viivitamatult meie teenuste kasutamise, (iii) saate aru, et teile antud luba neid teenuseid, mida teile käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel pakutakse, kasutada ja neile juurde pääseda, on tagasi võetud, (iv) nõustute, et meil on õigus, kuid mitte kohustus, kustutada kõik teie kontoandmed, mida meie serverites säilitatakse, ja (v) ei vastuta me teie ega ühegi kolmanda isiku ees teenustele juurdepääsu lõpetamise ega teie kontoandmete kustutamise eest.

15.3. Pärast teie konto lõpetamist peate tasuma meile viivitamatult kõik võlgnevused, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, ja samamoodi peame meie tasuma teile kõik summad, mis võlgneme teile tulenevalt käesolevatest teenusetingimustest. Meil on, olenemata eeltoodud tingimusest, õigus hoida kinni reservi, kuni kõik võlgnevused on tasutud, sealhulgas mis tahes võimalikud kaardimaksete tagasinõuded, kuid mitte mingil juhul kauem kui kolmteist (13) kuud alates lepingu lõppemisest.

16. Kommunikatsioon

16.1. Saadame kirjalikud sõnumid ja teated teile e-kirjaga teie määratud e-posti aadressile või avaldame selle meie veebisaidil. Sellised sõnumid ja teated loetakse teie poolt kättesaaduks kahekümne nelja (24) tunni jooksul alates meie veebisaidil avaldamisest või kahekümne nelja (24) tunni jooksul alates teile e-kirja saatmisest, kui me ei saa just teatist, et e-kiri ei jõudnud teie postkasti kohale.

16.2. Sel otstarbel peab teie kontoga olema seotud alati vähemalt üks kehtiv e-posti aadress. Me ei vastuta, kui ainus teie esitatud e-posti aadress pole kehtiv või juhul, kui olete oma e-posti aadressi muutnud, kuid pole meid sellisest muudatusest teavitanud.

16.3. Peate kontrollima sisenevaid sõnumeid regulaarselt ja sagedasti. E-kirjad võivad sisaldada linke meie veebisaidile, kus on toodud lisateave. Kui õigusaktid nõuavad, et esitaksime teile teavet vastupidavat meediumi kasutades, saadame teile e-kirja või teavituse, mis suunab teid meie veebisaidil olevale teabele, mis võimaldab teil teabe prinditavas vormingus säilitada. Te olete kohustatud säilitama koopiaid kõigist sõnumitest, mis teile saadame või teile kättesaadavaks teeme.

16.4. Peale e-posti teel toimuva suhtluse jätame endale õiguse võtta teiega ühendust posti või telefoni teel (kui asjakohane). Kõik posti teel saadetud sõnumid ja teated loetakse kättesaaduteks kolm (3) tööpäeva pärast postitamist Ühendkuningriigi siseselt või viis (5) tööpäeva pärast postitamist rahvusvahelisele adressaadile.

16.5. Määrame teie eelistatud keele olenevalt riigist, mille valite registreerudes, ja saadame teile sõnumeid teie valitud keeles. Mittestandardse kommunikatsiooni puhul jätame endale õiguse suhelda teiega inglise keeles. Mis tahes muus keeles dokumendid või sõnumid on ainult teie mugavuse huvides ja ei tekita meile mingisugust kohustust suhelda teiega edasi vastavas keeles.

17. Intellektuaalomandi õigused

17.1. Intellektuaalomandi õigused („intellektuaalomandi õigused”) tähendavad kõiki ja mis tahes õiguseid, mis on seotud otseselt või kaudselt teenustega, makseterminalidega, veebisaidiga, domeeninimedega, kogu sisuga, teenustega seotud tehnoloogiagaga ja kõigi logodega, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused, moraalsed õigused, andmebaasiõigused, kaubamärgi- ja nimeõigused, kasuliku mudeli ja kujunduse õigused ning kõik muud eksklusiivsed ja mitte-eksklusiivsed õigused üle maailma, mis eksisteerivad praegu või võivad tekkida tulevikus või mis võidakse anda või üle anda tulevikus.

17.2. Meie (või meie litsentsiandjad) on meie teenustega seotud kõigi intellektuaalomandi õiguste ainuomanikud ning käesolevates teenusetingimustes ei saa mitte midagi tõlgendada teile mis tahes intellektuaalomandi õiguseid andva või loovutavana. Te ei tohi kopeerida, imiteerida ega kasutada meie intellektuaalomandi õigustega kaitstut ilma meie eelneva kirjaliku loata.

17.3. Anname teile isikliku, piiratud, mitte-eksklusiivse, tagasivõetava, mitte-edasiantava litsentsi (ilma õiguseta edasi litsentsida) teenustele elektrooniliseks juurdepääsemiseks ja kasutamiseks kaarditehingute aktsepteerimise eesmärgil.

17.4. Teil on keelatud ilma meie eelneva kirjaliku loata (i) anda edasi kolmandale isikule mis tahes õiguseid, mis on antud teile käesolevate teenusetingimustega; (ii) pakkuda mis tahes kolmandale isikule võimalust kasutada neid teenuseid (rentides, liisides või muul moel); (iii) juurde pääseda või jälgida mis tahes sisu, materjali või teavet mis tahes SumUpi süsteemis käsitsi või automatiseeritud viisil, nt robotitega, ämblikega, veebikaabitsatega jne; (iv) kopeerida, reprodutseerida, kohandada, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult kuvada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, edastada, edasi müüa või levitada mis tahes viisil SumUpi sisu, materjali või teavet; (v) rikkuda teenuse mis tahes roboti tõkestamise päisete piiranguid, mööda pääseda teenuste mis tahes tehnilistes piirangutest, kasutada mis tahes tööriista teenuste funktsioonide, mis on keelatud, lubamiseks, pöördkompileerida, pöördtransleerida või muul viisil teenust pöördkonstrueerida, v.a ulatuses, milles keelab sellist piirangut selgesõnaliselt seadus; või (vi) kasutada teenuseid otstarbel, mis erineb käesolevates teenusetingimustes lubatud eesmärkidest.

17.5. Te võite luua ja esitada meile teenuseid kasutades sisu („kasutajasisu”), Te säilitate kõik õigused oma kasutajasisule, v.a õigused, mis annate meile käesolevate teenusetingimustega nõustudes. Mis tahes kasutajasisu puhul, mis meile esitate, kinnitate, et olete sisu omanik või teil on õigus autoriõiguse omanikult sisu üles laadida ja annate meile ülemaailmse, mitte-eksklusiivse, autoritasu vaba, täielikult makstud, edasiantava ja all-litsentsitava õiguse kasutada ja reprodutseerida seda sisu mis tahes reklaamitegevuses ja seda avalikult esitada seoses teenustega või SumUpiga. Võite enda esitatud kasutajasisu kustutada, lõpetades oma konto. Te ei tohi esitada teenustele kasutajasisu: (i) mis on väär, eksitav, ebaseaduslik, ropp, sündsusetu, pornograafiline, laimav, head nime kahjustav, ähvardav, ahistav, solvav või vaenu õhutav; (ii) mis propageerib käitumist, mida loetaks kuritegelikuks või väärteoks; (iii) mis rikub mis tahes füüsilise või juriidilise isiku õiguseid, sealhulgas õigust eraelu puutumatusele või privaatsusele; (iv) sisaldab rikutud andmeid või mis tahes muid kahjustavaid, häirivaid või destruktiivseid faile; (v) mis reklaamib tooteid või teenuseid, mis konkureerivad SumUpi või tema partnerite toodete ja teenustega; või (vi) mis takistab, meie äranägemisel, mis tahes füüsilisel või juriidilisel isikul meie teenuseid kasutada või nautida või võib põhjustada meile kahju või kohustusi. Kuigi meil pole mingisugust kohustust läbi vaadata, muuta ega jälgida mis tahes kasutajasisu, jätame endale õiguse redigeerida või kustutada mis tahes kasutajasisu ilma teid sellest teavitamata. Nõustute, et teenuseid kasutades võite puutuda kokku solvava, ebasündsa või küsitava sisuga kasutajasisuga. Me ei võta endale mingeid kohustusi ega vastutust seoses teie kasutajasisu mis tahes kaotsimineku või kahjustamisega.

18. Muudatused

18.1. Jätame endale õiguse käesolevaid teenusetingimusi mis tahes ajal muuta ning teenuseid muuta, kustutada, lõpetada või neile uusi tingimusi seada.

18.2. Teavitame teid käesolevate teenusetingimuste mis tahes kavatsetavatest muudatustest e-kirjaga, mille saadame teie kontole registreeritud peamisele e-posti aadressile, või teavitame teid rakenduses.

18.3. Kavatsetavad muudatused jõustuvad kaks (2) kuud pärast neist teavitamist, kui te ei ole just enne muudatuste jõustumist meile teatanud, et te pole muudatusega nõus. Käesolevate teenusetingimuste muudatused, mis on teile soodsamad, jõustuvad koheselt, kui see on teatatud muudatustest teavitavas sõnumis.

18.4. Käesolevate teenusetingimuste uusima versiooni leiate meie veebisaidilt.

19. Sätete lahutamine

Kui pädevas jurisdiktsioonis olev kohus leiab, et käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa on kehtetu, ebaseaduslik või mittejõustatav, lahutatakse vastav osa ülejäänud teenusetingimustest, mis jäävad kehtima ning täies seadusega lubatud ulatuses jõustatavaks.

20. Üleandmine

20.1. Meil on õigus oma õiguseid ja kohustusi, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, vabalt mis tahes kolmandale isikule edasi anda ning käesolevate teenusetingimustega nõustumisega annate selleks meile oma loa.

20.2. Teil on keelatud anda oma õiguseid või kohustusi, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, edasi kolmandatele isikutele, ilma et oleksite saanud selleks meie eelneva kirjaliku loa.

21. Vaidlused

21.1. Kõik teenustega seotud kaebused tuleb esitada esmalt meile, võttes ühendust meie klienditeenindusega.

21.2. Kõik käesolevates teenusetingimustest tulenevad või seotud vaidlused, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vaidlused, mis on seotud selle lõppemise, eksisteerimise, õiguspärasuse, rikkumise, lõpetamise või kehtivusega, lahendatakse lõplikult Inglismaa kohtutes, kui seda ei keela just Euroopa Liidu õigus. Enne vaidlusega kohtusse pöördumist üritame lahendada vaidluse sõbralike läbirääkimiste teel.

22. Reguleeriv õigus Teie konto asub Inglismaal ning käesolevaid teenusetingimusi reguleerib ja seda tõlgendatakse vastavalt ning kooskõlas Inglismaa õigusega.