Teenuselepingu tingimused

Sissejuhatus

Järgnevad tingimused ("tingimused") moodustavad teie (“teie”) ja ettevõtte SumUp EU Payments UAB (“SumUp” või “meie”) vahelise õigusliku lepingu, mis reguleerib meie maksete töötlemise teenuste ja muude teenuste, meie mobiilirakenduse ("rakendus") ja meie kaartide vastuvõtmise seadmete mistahes versiooni ("terminal") teiepoolset kasutamist (üheskoos, vt "teenused").

SumUp EU Payments UAB tegutseb Leedu Panga poolt väljastatud e-raha asutuse tegevusloa alusel (tegevusloa nr 56, mis on välja antud 27. augustil 2019). Registreeritud aadress: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilnius, Leedu. Ettevõtte registrikood: 305074395.

Ettevõte SumUp EU Payments UAB on Leedu Panga poolt e-raha asutusena kinnitatud (litsents nr 56, mis on välja antud 27. augustil 2019). SumUp'ile välja antud e-raha asutuse litsents on avaldatud Leedu Panga ametlikul veebilehel ja selle leiab allolevatelt linkidelt:

inglise keeles: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879;

leedu keeles: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879.

SumUp on lisatud Leedu Panga poolt hallatavasse avalikku loendisse "E-raha asutuse litsentsi omavad e-raha asutused", mis on avaldatud Leedu Panga ametlikul veebilehel. Loendi leiab järgnevalt lingilt: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32  

Ettevõtte SumUp tegevuste üle teostab järelevalvet Leedu Pank, mis asub aadressil Gedimino avenüü 6, LT-01103, Vilnius, Leedu Vabariik, ja mille telefoninumber on +370 800 50 500. Täpsemad üksikasjad Leedu Panga kohta on saadaval panga ametlikult veebilehelt: https://www.lb.lt/en/.  

Ettevõttega SumUp on võimalik võtta ühendust e-posti teel: support@sumup.ee.

Käesolev leping on jaotatud viide ossa: esimene osa kirjeldab kõiki neid tingimusi, mis reguleerivad teenuste teiepoolset kasutamist. Teine osa kirjeldab kõiki neid tingimusi, mis konkreetselt reguleerivad maksete töötlemist osana teenusest. Kolmas osa kirjeldab kõiki neid tingimusi, mis on seotud meie kaarditeenustega. Neljas osa sisaldab täiendavaid õiguslikke tingimusi, mis määravad ära teie ja meie omavahelise õigusliku suhte. Viies osa näeb ette tingimustes kasutatud mõistete ja lühendite selgitused.

Käesolevaga teavitatakse teid Leedu Vabariigi maksete seaduse artikli 3(7) erandist, mis võimaldab ettevõttel SumUp kui makseteenuse osutajal ja teil kui makseteenuse kasutajal, kelle näol ei ole tegemist tarbijaga, kalduda kõrvale Leedu Vabariigi maksete seaduse osa III (sh artikkel 13, milles on loetletud makseteenuse osutaja ja makseteenuse kasutaja vahelise raamlepingu nõuded) artiklite 4(1), 4(2), 4(3), 11(1), 11(2), 11(5), 29(3), 36 (sellises ulatuses, mil määral see puudutab kinnitamata või ebaõigesti teostatud maksetehingutest teavitamise tähtaega), 37, 39, 41, 44, 51, 52 sätetest. Käesolevaga on teid teavitatud ja nende tingimustega nõustudes kinnitate te seda, et te mõistate, et need tingimused võivad teatud juhtudel mainitud seadusesätetest kõrvale kalduda; sealhulgas see, et nende tingimuste sisu võib olla kitsam, kui see on Leedu Vabariigi maksete seaduse artikli 13 alusel nõutav, ja te nõustute, et te olete nende tingimustega seotud lähtuvalt sellest, kuidas need on allpool sõnastatud (sh mistahes seesugused kõrvalekalded).

Meie teenuste kasutamiseks peate te täielikult nõustuma nende tingimustega koos meie privaatsuspoliitikaga.

Selle kastikese, mis kinnitab nende tingimuste teiepoolset mõistmist ja nendega nõustumist, ära märkimine toimib tõendina selle kohta, et te kinnitate nende tingimuste kõiki punkte ja et te kohustute neile vastama.

Nende tingimuste vastuvõtmisel kinnitate ta ka seda, et te olete meie privaatsuspoliitikat lugenud, sellest aru saanud ja selle vastu võtnud.

Need tingimused on valmistatud ette eesti keeles ja nende tingimuste vastuvõtmisel kinnitate te, et te saate sellest keelest aru, et teil ei ole vastuväiteid selle keele kasutamisele teie ja meie omavaheliste lepinguliste suhete keelena ja et te nõustute olema nende tingimustega seotud keeles, milles need on koostatud.

ESIMENE OSA – teenused

1. Üldine

1.1. Meie teenused võimaldavad teil aktsepteerida oma klientide („kaardiomanikud”) kaardimakseid („kaarditehingud”), kasutades oma ühilduvat mobiilset seadet, meie rakendust ja makseterminali. Avaldame oma veebisaidil ajakohase loetelu kõigist ühilduvatest mobiiliseadmetest ja aktsepteeritud maksekaartidest.

1.2. Saate kasutada teenuseid ainult meie makseterminali kaudu. Kui aktsepteerite kaarditehinguid meie makseterminaliga, kasutatakse makseterminali kaarditehingute töötlemiseks ja autoriseerimiseks maksekaardi ning meie serverite vahel.

1.3 Võime pakkuda teile ilma kaardi füüsilise kohalolekuta (nn Card Not Present) makseteenuseid, mis võimaldavad teil aktsepteerida e-kaubanduse makseid kolmanda isiku rakenduse („partnerrakendus”) kaudu – s.o mobiilirakenduse või veebisaidi kaudu, mida pakub teile partner („partner”) eraldi lepingu alusel, kus on osapoolteks teie ja vastav partner. Juhul, kui aktsepteerite ainult e-kaubanduse makseid, ei kohaldu teile käesolevad teenusetingimused, mis puudutavad kaardilugejaid ja maksja poolt teile esitatava kaardiga seotud protseduure.

Me vastutame ainult makseteenuste eest, mida pakume partnerrakenduse osana. Me ei vastuta partnerrakenduse funktsionaalsuse ega ühegi teenuse eest, mida pakub teile või kaardiomanikele vastav partner.

Kui olete partneriga selles kokku leppinud, võime debiteerida tasu, mis ei kata ainult meie tehingutasu, vaid ka partneri teenustasu, mille peaksite tasuma partnerile eraldi kaubanduslepingu alusel, mille olete partneriga sõlminud („partneri teenustasu”).

1.4. Kaarditehingu aktsepteerimisel krediteeritakse kogu summa meie kontole ja seejärel, pärast vahendite meie kontole jõudmist, teeme teile väljamakse summas, mida teile käesolevate teenusetingimuste alusel võlgneme („väljamakse”), nagu on kirjeldatud käesolevate teenusetingimuste hilisemas osas. Enne iga väljamakset lahutame kaarditehingu summast asjakohase teenustasu („teenustasu”). Juhul, kui valite hinnaplaani („hinnaplaan”), peate tasuma valitud hinnaplaani alusel mis tahes korduvat teenustasu. Meie kehtivad teenustasud ja hinnaplaanid on toodud veebisait.

1.4.1. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et soovite, et me debiteeriks teilt teenustasu erinevate kaarditoodete eest vastavalt meie hinnakirjale.

1.4.2 Anname teile juurdepääsu kontoväljavõtetele. Käesolevate teenusetingimustega nõustudes taotlete ja nõustute, et me koostame teenustasu andmetest kaubamärgi, rakenduse ja maksevahendi kategooriate ning vahendustasude summade järgi koonddokumendi ning teeme need andmed teile perioodiliselt (vähemalt kord kuus) kättesaadavaks viisil, mis võimaldab teil selliseid andmeid säilitada ning muutumatus vormis reprodutseerida.

1.5 Käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel on meie kohustused teie ees piiratud teile konto, rahakoti, kaardi ja teenuste pakkumisele. Kasutame kõik mõistlikke meetmeid, et pakkuda teile SumUpi teenuseid kakskümmend neli (24) tundi päevas ja seitse (7) päeva nädalas. Võime aga omal mõistlikul äranägemisel peatada teile teenuste pakkumise või piirata teenuste kestust hooldustööde tegemiseks või juhul, kui seda nõuab seadus, või juhul, kui te pole täitnud oma kohustusi, mis on toodud käesolevates teenusetingimustes, või juhul, kui on põhjust kahtlustada rahapesu või terrorismi rahastamist.

1.6 Pakume teile tehinguajalugu ja, kui see on asjakohane, täiendavaid analüüsisüsteeme.

1.7 Võime mis tahes ajal, ilma etteteatamiseta, SumUpi teenuseid värskendada või muuta ning sellised muudatused jõustuvad koheselt.

1.8 Jätame endale õiguse delegeerida osade kohustuste täitmise, mida oleme kohustatud käesoleva teenuselepingu järgi täitma, kolmandatele isikutele.

2 SumUpi konto

2.1 SumUpi teenuste kasutamiseks peate registreerima SumUpi konto („konto”). Kinnitate, et kõik teie esitatud andmed, mis puudutavaid teid ja/või teie ettevõtet, on käesolevate teenusetingimustega nõustumise hetkel tõesed. Kui konto registreerimine õnnestus, saate oma peamisele registreerimisel kasutatud e-posti aadressile kinnitusmeili. Võite avada ainult ühe (1) konto, kui me ei ole just täiendavate kontode või alamkontode avamist selgesõnaliselt heaks kiitnud. Peate tagama, et teie konto andmed on alati täpsed ja ajakohased.

2.2 Peate valima mõistlikult kirjeldava tunnusnime. Juhul, kui see erineb teie ettevõtte nimest, peab see selgelt teid või teie ettevõtet identifitseerima. Samuti peate esitama õige kontakttelefoninumbri. Tunnusnime ja kontakttelefoninumbrit võidakse kuvada kaardiomaniku krediit- või deebetkaardi väljavõttel.

2.3 Kui olete registreerinud kasutajakonto ja käesolevate teenusetingimustega nõustunud, võime teha teie tausta uurimiseks krediidikontrolli ning küsida teilt, meie omal äranägemisel valitud, lisadokumente, et saaksime teha kontrollid, mis on vajalikud asjakohaste rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduste ning õigusaktide järgimiseks. Võime hankida sellist krediiditeavet ning teha täiendavaid kontrolle, ja te olete kohustatud meid selles osas vajalikus ulatuses abistama.

2.4 Otsuse selle kohta, kas teie isikusamasus on jaotise 2.3 nõuete kohaselt kontrollitud, teeme me täielikult omal äranägemisel. Kuni teie isikusamasust pole kontrollitud ja me pole teie kontot verifitseerinud, moodustavad käesolevad teenusetingimused eellepingu, mis on teile täielikult siduv. Jätame endale, sellel perioodil, õiguse see leping lõpetada või teile käesolevate teenusetingimuste alusel teenuseid mitte pakkuma hakata. Võime hankida sellist krediiditeavet ning teha täiendavaid kontrolle, ja te olete kohustatud meid selles osas vajalikus ulatuses abistama.

2.5 Teie konto registreeritakse ühes meie serveritest. Hoiame teile võlgnetavas summas vahendeid omavahenditest eraldi, kuid koos muude kontode nimel hoitavate summadega, eraldi pangakontol kooskõlas õigusaktidest tulenevate kohustustega. Võime hankida sellist krediiditeavet ning teha täiendavaid kontrolle, ja te olete kohustatud meid selles osas vajalikus ulatuses abistama.

2.6 Kui teie SumUpi konto on mitteaktiivne kaksteist (12) kuud järjest, on meil õigus saata selle kohta teade teie registreeritud e-posti aadressile ja juhul, kui te ei vasta sellele teatele, kirjutades meie e-posti aadressile, mis on toodud käesolevate teenusetingimuste alguses, kolmekümne (30) päeva jooksul vastusega, kus teatate, et soovite oma kontot säilitada, sulgeme teie konto automaatselt. Teie vahendeid käideldakse kooskõlas kohalduva õigusega ja, kui see on lubatud, lähevad need üle SumUpile.

3 Teenuste kasutamise piirangud

3.1 Meie teenuste kasutamiseks peab teil olema ühilduv mobiilne seade ja internetiühendus, mida mõlemat pakuvad teile kolmandad isikud. Sellised kolmandad isikud võivad küsida teilt mobiilse seadme ja/või internetiühenduse kasutamise eest, mis on vajalikud meie teenustele ligipääsemiseks, tasu ning teie vastutate ainuisikuliselt kõigi selliste tasude maksmise eest.

3.2 Käesolevate teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete füüsiline või juriidiline isik, kes tegutseb ainult enda ärilises või ametialases pädevuses ning teil on käesolevate teenusetingimustega nõustumise ajal luba tegutseda ühes või enamas riigis, mida me toetame („territooriumid”). Me avaldame ja uuendame aeg-ajalt teeritooriumide loendit oma veebisait. Kui olete füüsiline isik, peate olema teenuste kasutamiseks vähemalt kaheksateistkümne (18) aastane. Võime nõuda teilt igal ajal oma vanuse tõestamist.

3.3 Käesolevate teenusetingimustega nõustudes nõustute ka maksevõrgureeglitega („maksevõrgureeglid”), mis on sätestanud krediitkaarte väljastavad organisatsioonid, sealhulgas, kuid mitte ainult, VISA, MasterCard ja American Express (ühiselt “maksevõrgud”). Olenevalt tehingute mahust võivad maksevõrgureeglid nõuda osadelt meie kaupmeestelt eraldi lepingu sõlmimist meie makseid aktsepteerivatest pankadest partneritega või maksevõrkudega. Kui olete selline kaupmees, teavitame teid sellest ja anname teile vajalikul hetkel asjakohase eraldi lepingu. Kui käesolevates teenusetingimustes ja mis tahes sellistes makseid aktsepteerivate pankade teenusetingimustes on vasturääkivusi, kehtivad selliste konfliktide lahendamisel makseid aktsepteeriva panga teenusetingimused.

3.4 Ilma selleks meilt eelnevat selgesõnalist luba saamata, pole teil lubatud aktsepteerida kaardimakseid, mis on seotud kaupade ja/või teenustega, (i) mida ei paku te ise või, mida pakub mis tahes kolmas isik, kes pole te ise; (ii) mida ei pakuta teie tavapärase äritegevuse käigus, nagu me oleme tuvastanud, sealhulgas kordusmaksete aktsepteerimine varem tagasi makstud summade eest või teie poolt kaardiomanikule makstud sularaha eest; (iii) mis hõlmavad või on seotud mis tahes ebaseadusliku sisuga, sisuga, mille eest tuleb seaduse järgi kaitsta alaealisi, või relvade või lõhkeainete valmistamise juhistega; (iv) mis on seotud hasartmänguteenustega, olenemata sellest, kas need on mis tahes kohalduva õiguse alusel ebaseaduslikud või mitte; (v) mis on seotud sekspoodide või pornograafilise meelelahutusega (v.a täiskasvanutele mõeldud ajakirjad); (vi) mis on seotud relvadega või ebaseaduslike uimastite või toodetega; (vii) mis on seotud alkoholiga või tubakaga, kui alkohol ja tubakas on ainsad tooted, mida teie ettevõte müüb; (viii) mille puhul on meil põhjust uskuda, et need võivad kahjustada meie või mis tahes maksevõrgu mainet; (ix) mis on keelatud mis tahes seaduste või õigusaktidega, mis kohalduvad teile, kaardiomanikule või teie mis tahes toodetele või teenustele või on mis tahes muul viisil ebaseaduslikud. Me otsustame omal äranägemisel, kas teiepoolne teenuste kasutamine on seostatav mis tahes eelnimetatud toote või teenusega ning pole seega teenusetingimustega kooskõlas. Jätame endale õiguse, omal äranägemisel, lisada keelatud tehingute või äritegevuste kategooriaid, lisades sellised kategooriad, kas käesolevasse teenuselepingusse või lubatud kasutuse poliitikasse, mis on avaldatud meie veebisaidi lingi “Tugikeskus” all.

3.5 Kui aktsepteerite või üritate aktsepteerida mis tahes kaarditehingut, mille puhul on meil õigust kahtlustada, et sellega rikute käesolevaid teenusetingimusi või seadust, ja/või aktsepteerite või üritate aktsepteerida sellist kaarditehingut, mis võiks meid, meie teenuste muid kasutajaid või meie maksete töötlejaid kahjustada (sealhulgas, kuid mitte ainult, pettused, kaubamärgi või maine kahjustamine või kuriteod), jätame endale õiguse sellist kaarditehingut mitte autoriseerida, kaarditehing peatada või tagasi pöörata ja/või teie konto peatada; ja/või teatada kaarditehingust pädevale õiguskaitseasutusele; ja/või nõuda teilt kahjude hüvitamist; ja/või debiteerida teilt haldustasu kuni summas 200 EUR, kui peame rakendama mis tahes eelnimetatud meedet.

4 Makseterminalid ja tarkvara

4.1 Saate soetada, rentida või laenutada meie makseterminali hinnaga või renditingimustel, mida võime aeg-ajalt muuta ja, mis on avaldatud SumUpi veebisaidil. Ostule võivad kohalduda eraldi tingimused, sh see, et makseterminali müüja, rendileandja või rendilevõtja ei pruugi olla meie, vaid hoopis mõni meie kontserni ettevõtetest.

4.2 Ühe kontoga saab kasutada ainult ühte makseterminali. Taotlemisel saame teile pakkuda mitut makseterminali mis tahes täiendava konto või alamkonto jaoks

4.3 Teil pole lubatud makseterminali müüa, rentida, litsentsida ega üle anda ühelegi kolmandale isikule ega lubada makseterminali kasutada ühelgi kolmandal isikul. Samuti on teil keelatud makseterminali tarkvara või riistvara mis tahes moel muuta. Te ei tohi kasutada makseterminali ühelgi muul otstarbel peale kaarditehingute aktsepteerimise, kasutades meie rakenduse installitud versiooni.

4.4 Välja arvatud juhtudel, kui olete makseterminali välja ostnud, peate meiepoolsel nõudmisel makseterminali meile tagastama, kui käesolev teenuseleping lõpetatakse või see aegub või juhul, kui peame olemasoleva makseterminali välja vahetama. Juhul, kui te käesolevate teenusetingimustega enam nõus pole, peate makseterminali omal kulul meile tagastama.

4.5 Teenuse kasutamise jätkamiseks peate installima alati kõik rakenduse värskendused.

5 Teie kohustused

5.1 Võite aktsepteerida makseid käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel ainult makseterminaliga, mis olete saanud meilt.

5.2 Te ei tohi aktsepteerida ühtki kaarditehingut, kui maksekaardil pole kõiki elemente, mis on konkreetset tüüpi kaardi puhul tavalised, kui tundub, et maksekaarti on muudetud või see on kahjustunud, ega juhul, kui maksekaart on aegunud.

5.3 Te ei tohi seada ilma meie loata kaardimakse aktsepteerimise tingimuseks minimaalset tehingusummat, mis on mis tahes tehingu puhul suurem kui 1,00 EUR. Lisaks peate pakkuma kaardiomanikele vähemalt samaväärseid tingimusi kui neile klientidele, kes tasuvad kaupade ja/või teenuste eest sularahas, ning te ei tohi küsida kaardiomanikelt mingisugust lisatasu.

5.4 Peate jälgima oma kontot ja tehinguajalugu ning tegema tagasimaksed kaardiomanikele iga kaarditehingu eest, kus tegite vea.

5.5 Peate teavitama meid viivitamatult mis tahes muudatustest andmetes, mis esitate meile käesolevate teenusetingimustega nõustumise hetkel, sealhulgas oma ettevõtte tüübi või olemuse muutusest, tootevaliku muutustest, oma ettevõtte müügist või väljarentimisest või selle mis tahes muust omandiõiguse muutusest, oma ettevõtte juriidilise vormi või nime muutusest, oma aadressi või pangakonto andmete muutusest, oma finantsseisundi olulisest negatiivsest muutusest ja mis tahes muutustest andmetes, mis esitasite rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise õigusaktide järgimise tõestamiseks.

5.6 Peate oma ettevõtte äriruumides panema nähtavasse kohta kõik SumUpi reklaammaterjalid, mis meilt saate. Selliste materjalide hulgas võivad olla SumUpi logoga ja/või maksevõrkude logodega kleebised teie poe või autoakna jaoks või sildid või brošüürid, mille kuvamine on nõutud maksevõrkude, seaduse või SumUpi poolt.

5.7 Peate tegema kaardiomanikule kättesaadavaks kaarditehingu kviitungi paberkoopia, kui seda nõuab seadus või nõuavad maksevõrgureeglid. Lisaks võite pakkuda kaardiomanikele võimalust saada kaarditehingu kviitungi koopia e-kirjaga või lühisõnumiga (kuid mitte paberkviitungi asemel, kui paberkviitungit nõuab seadus).

5.8 Kinnitate, et vastutate ainuisikuliselt järgmise eest: oma sisselogimisandmete kaitsmine mis tahes kõrvaliste isikute eest, ükski makseterminali kasutaja ei manipuleeri sisendandmeid ning ei toimu teie konto, makseterminalide ega teenustega seotud mis tahes konfidentsiaalsete andmete volitamata kasutust. Kui kahtlustate või teate, et teie kontot on kasutatud ilma teie loata, peate sellest meid viivitamatult teavitama ja/või muutma oma sisselogimisandmeid meie rakenduses. Pärast sellise teavituse saamist võtame tarvitusele asjakohased meetmed, et vältida teie andmete volitamata kasutust.

5.9 Käesoleva teenuselepingu ajal olete kohustatud järgima maksekaardi andmeturbestandardi (ingl Payment Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS) nõudeid („PCI-vastavus”). Eelkõige peate järgima nõudeid, mis puudutavad maksekaardi andmete säilitamist, töötlemist ja edastamist. Lisateavet maksekaardi andmeturbestandardi (ingl Payment Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS) leiate PCI turbestandardite nõukogu veebisaidilt http://pcisecuritystandards.org.

5.10 Peate viivitamatult läbi vaatama kõik meie koostatud väljavõtted (nt arved või väljamaksete väljavõtted) ning mis tahes väljamaksed, tagasimaksed, kaardimakse tagasinõuded või mis tahes muud tehingud, mis on makstud teie kontole või kaardiomanikule või debiteeritud teie pangakontolt või kaardiomanikult. Peate esitama väljavõttega seotud vaidlustuse viivitamatult ja hiljemalt kahekümne viie (25) tööpäeva („tööpäev” tähendab esmaspäeva kuni reedet, mille hulka ei arvestata Leedu riigipühasid) jooksul alates vastava väljavõtte või makse kättesaamisest. Kui vaidlustust ei esitata õigeaegselt, siis loetakse seda saadud dokumendi sisuga nõustumiseks. Jätame endale õiguse väljastada parandatud väljavõtteid või teha mis tahes väljamaksetes parandusi ka pärast selle tähtaja läbisaamist. Kui kohalduv õigus ei sätesta just teisiti, vastutate ainuisikuliselt kõigi kaarditehingute dokumentide jm oma kontoga ning teiepoolse teenuste kasutamisega seotud andmete säilitamise eest.

TEINE OSA – maksete töötlemine

6 Vahendid

6.1 Käesoleva teenuselepingu täitmise eesmärgil annate meile ja mis tahes finantsasutusele, kellega me koostööd teeme, selgesõnaliselt loa, teie nimel, jaotises 1.4 toodud vahendeid hoida, vastu võtta ja välja maksta. Eelnimetatud luba jääb täies jõus kehtima, kuni teie konto sulgemise või lõpetamiseni. Teie pangakontole tehakse väljamakseid, vähemalt osaliselt, kolmandast isikust finantsasutuse (nt pankade, kus asuvad meie ja teie pangakontod) poolt ning me ei vastuta vahendite teie pangakontole krediteerimise eest, kui meie oleme väljamakse jaoks ülekande teie pangakontole teele saatnud (erandid on toodud järgnevates punktides 6.2 ja 7).

6.2 Olukorras, kus te meile vastavad juhised annate, võime me hoida tehingute tulemusena teile kuuluvaid vahendeid ka pikema ajavahemiku jooksul ja kanda need teie pangakontole üle mitte igapäevaselt, vaid selle asemel vastavalt teie eelistusele kord nädalas või kuus. Meie poolt teie nimel hoitavate selliste vahendite pealt ei kogune intressi, kuid me ei võta teilt viivitatud väljamaksega vahendite hoidmise eest ka mingeid tasusid.

6.3 Meiepoolsed väljamaksed teie pangakontole teostatakse unikaalsel identifikaatoril (IBAN-i sisaldav pangakonto number), mille te toote ära konto saamiseks end kirja pannes, põhjal. Meil ei ole ei kohustust kinnitada pangakonto numbri vastavust konto omaniku nimega ega kinnitada seda, kas teie olete konto omanik. Seni, kuni me töötleme teile tehtavaid väljamakseid samade pangakonto andmetega, mille te olete meile esitanud, ei kanna me teie ees mingit vastutust; kuid loomulikult panustame me parimal võimalikul määral makse jälgimisse ja vahendite tagasi nõudmisse (mille eest võidakse teilt täiendavat tasu nõuda).

6.4 Olukordades, mis on seotud vigadega pangakonto numbris või muude meie kontrolli all mitteolevate põhjustega (nt suletud pangakonto jne), ei saa me teile väljamakset teha ja väljamakse vahendid tagastatakse teie panga poolt meile; me säilitame vastavaid vahendeid teie nimel seni, kuni me saame teie või teie seadusliku õigusjärglasega (teie surma korral) ühendust pangakonto andmete selgitamiseks, või muul juhul seni, kuni meil on kehtivate seaduste järgi õigus sellised vahendid enda omandusse võtta.

6.5 Te ei teeni oma kontol olevate vahendite eest intressi ega mingisugust muud tasu. Annate meile tagasivõetamatult kõik õigused ja õiguslikud huvid mis tahes intressile ja/või muule tulule, mis võivad koguneda või on teie kontol olevatele vahenditele omistatavad.

6.6 Me ei tee ühtki väljamakset selliste kaarditehingute eest, mis pole veel meie partneritest finantsasutustelt meieni jõudnud.

6.7 Meil on õigus uurida või lahendada mis tahes ootel vaidlused, mis on seotud teie kontoga, ja seetõttu võime piirata juurdepääsu teie vahenditele, kuni oleme sellised toimingud lõpule viinud. Võime piirata juurdepääsu teie vahenditele ka siis, kui seda nõuab seadus või kohtumäärus.

7 Reserv

7.1 Teie maksekohustuste, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, tagamiseks on meil alati õigus teile tehtavaid väljamakseid ajutiselt kinni pidada, et koguda reservi („reserv”). Võime pidada kinni riskiprofiilil põhinevat reservi, omal äranägemisel, mis tahes hetkel, kui te meie teenuseid kasutate.

7.2 Olenemata jaotisest 7.1, toimib reserv ka meile tagatisena ja meil on õigus sisse nõuda ning maha arvestada reservist kõiki summasid, mis te meile käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel võlgnete, seahulgas mis tahes konto saldo puudujääki ilma sellest teid igal konkreetsel juhul eelnevalt teavitamata.

7.3 Kui võlgnete meile summa, mis ületab reservi, peate tasuma vastava summa meile viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul pärast meilt nõude saamist. Käesolevaga nõustute selgesõnaliselt sellega, et meil on luba debiteerida mis tahes summasid, mis meile võlgnete, sealhulgas mis tahes kulud, mis tekkisid seoses selliste summade sissenõudmisega, teie pangakontolt, mida kasutate väljamaksete saamiseks ja/või teie krediitkaardilt või pangakontolt, mida kasutasite meie mis tahes makseterminali soetamiseks ja annate loa selliste võlgnevuste mahaarvamiseks mis tahes väljamaksetest, mida teile võlgneme. Kui te ei tasu nõudmisel täissummat, mis meile võlgnete, loetakse seda raskeks käesoleva teenuselepingu rikkumiseks ja te peate tasuma kõik kulud, mis tekivad seoses selliste summade sissenõudmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult, õiguskulud, inkassokulud ja mis tahes asjakohase intressi.

8 Kaardimaksete tagasinõuded

8.1 Kaarditehingu summa võidakse tagasi nõuda, kui tehing vaidlustatakse või pööratakse mis tahes põhjusel tagasi maksevõrgu poolt, meie maksete töötleja poolt, kaardiomaniku poolt või meie mis tahes finantsasutuse poolt, kui seda ei autoriseeritud või meil on põhjust kahtlustada, et tehing polnud autoriseeritud või on väidetavalt ebaseaduslik, kahtlane või käesolevaid teenusetingimusi rikkuv („kaardimakse tagasinõue”).

8.2 Kui me seda palume, peate abistama meid, omal kulul, mis tahes teie kaarditehingu, mis töödeldi meie teenuseid kasutades, uurimisel. Käesolevaga nõustute, et juhul, kui te ei abista meid õigeaegselt, seahulgas ei esita vajalikke dokumente hiljemalt kümne (10) tööpäeva jooksul alates meilt saadud taotlusest, võib tulemuseks olla tagasipööratamatu kaardimakse tagasinõue. Jätame endale õiguse küsida mis tahes kaardimaksete tagasinõuete uurimise ja/või lahendamise eest tasu; kõik tasud on toodud meie hinnakirjas.

8.3 Kui kaardimakse tagasinõuet ei lahendata kaardi väljastanud panga või maksevõrgu poolt teie kasuks või juhul, kui otsustate kaardimakse tagasinõuet mitte vaidlustada, jätame endale õiguse nõuda teilt sisse esialgse kaarditehingu summa koos teenustasudega ja krediteerida esialgne kaarditehingu summa tagasi kaardiomanikule.

8.4 Kui leiame, et teile esitatakse liiga palju kaardimaksete tagasinõudeid, on meil õigus viivitada väljamakseid teie kasutajakontolt teie pangakontole, hoida meie otsustatud mõistlikus summas reservi, et katta sellest eeldatavaid kaardimaksete tagasinõudeid ja seotud tasusid või lõpetada või peatada teile teenuste pakkumine ning teie konto sulgeda.

9 Tagasimaksed ja kauba tagastamine

9.1 Käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel ja teenuseid kasutades kaarditehinguid aktsepteerides peate käitlema kaupade tagastamisi ja tagasimaksete tegemisi oma konto kaudu kooskõlas käesolevate teenusetingimustega ja maksevõrgureeglitega.

9.2 Maksevõrgureeglid nõuavad (lisaks muule), et pakuksite oma klientidele ostu tegemise hetkel õiglast tagastamise ja tagasimaksete poliitikat ning ei teeks kaarditehingute eest tagasimakseid sularahas, kui seda ei nõua seadus, ning ei aktsepteeriks kaarditehingu tagasimakse tegemise eest sularaha ega mis tahes muud vääriseset.

9.3 Tagasimakse summa peab sisaldama kõiki makse, mis tuleb tagasi maksta, ning ei tohi ületada esialgse kaarditehingu summat.

9.4 Kauba ümbervahetamise, osalise tagastamise või eksliku kaarditehingu või kaarditehingu summa vea puhul peate alati tegema esmalt tagasimakse esialgse kaarditehingu summas ning tegema seejärel uue kaarditehingu, mille summa vastab mis tahes uutele müüdud kaupadele ja/või teenustele või summadele, mis tuleb tegelikult kliendilt debiteerida.

9.5 Oma konto kaudu saate tagasimakseid teha kuni kolmkümmend (30) päeva alates esialgse kaarditehingu aktsepteerimisest. Me nõuame teilt sisse esialgse kaarditehingu summa ja teenustasu ning krediteerime esialgse tehingusumma tagasi kaardiomanikule.

9.6 Kui leiame, et teete liiga palju tagasimakseid, võime teie kontol tagasimaksete funktsiooni keelata.

10 Maksud

10.1 Te vastutate mis tahes ja kõigi maksude arvutamise, kogumise, kinnipidamise, teatamise ja ülekandmise eest pädevale maksuametile, mis arvestatakse, tekivad või tuleb koguda, maksta või kinni pidada mis tahes põhjusel seoses meie teenuste kasutamisega. Kui seda nõuab seadus või riigiasutus, on meil õigus, kuid mitte kohustus, teatada teie konto andmeid ja tehingute ajalugu pädevatele asutustele.

KOLMAS OSA - SumUp'i ettemaksega kaart

11 Üldine

11.1 SumUp võib omal äranägemisel väljastada teile ettemaksega kaardi ("kaart") ja teie SumUp'i kontoga ühendatud e-raha rahakoti ("rahakott"). Selle teenuse kättesaadavus on seotud aktiveerimisprotokollide, isiku tuvastamise ja rahaliste vahendite kättesaadavusega, ja see ei ole kõigile SumUp'i klientidele üldiselt kättesaadav.

11.2 Selle teenuse kasutamise eest võidakse nõuda tehingutasusid. Võimalikud rakenduvad tasud leiab hinnakirjast.

11.3 Kaardi väljastaja on SumUp Payments Limited (Suurbritannias asuv sõsarettevõte, mis omab Suurbritannias e-raha asutuse kinnitust (FRN 900700)) vastavalt ettevõtte MasterCard International Incorporated litsentsile.

11.4 Selle kaardi kasutamiseks on nõutav SumUp'i konto ja sellega seoses kehtivad sellele teenusele ka kõik nende tingimuste esimeses, teises ning neljandas osas loetletud tingimused.

11.5 Kaart ja rahakott on mõeldud ettevõtetele ja neid võib maksete tegemiseks kasutada ainult SumUp'i kasutamiseks registreerunud ettevõte. See ei ole mõeldud isiklikuks kasutamiseks.

12 Teenus

12.1 Kõigil SumUp'i kontodel, millega on seotud kaart ja rahakott, on võimalus saada väljamakseid kas oma pangakontole või kaardile/rahakotti. Selle viisi valimiseks kasutage oma kontole ligipääsuks SumUp'i rakendust.

12.2 Juhul, kui te valite rahaliste vahendite vastuvõtmiseks kaardi, hoitakse vahendeid SumUp'i poolt teie nimel selleks eesmärgiks säilitatavas rahakotis.

12.3 Me hoiame teie rahakoti saldole vastava summa enda rahalistest vahenditest eraldi; hoiame seda meie regulatiivsete kohustustega kooskõlas eraldi pangakontol koos teistes rahakottides hoitavate summadega.

13 Vahendite laadimine rahakotti

13.1 Teie rahakotti on võimalik laadida valides selleks oma kaupmehe kaardi töötlemise tulude (nt väljamaksete) vastuvõtmise otse oma rahakotti. See tähendab seda, et väljamakse summa (millele rakendub kõigi tasude maha arvestamine), mis meie poolt teie rahakotti üle kantakse, konverteeritakse nimiväärtuse alusel e-rahaks ja seda hoitakse teie rahakotis.

13.2 Lisaks kauplemisega seotud töötlemise kaudu rahakoti laadimisele võib SumUp pakkuda teile ka võimalust oma rahakotti finantseerida nii, et te saate laadida sinna vahendeid kas otse krediit- või deebetkaardi makse või pangaülekande kaudu.

13.3 Teie rahakotti teostatud ülekandeid ei saa ei tagasi pöörata ega tühistada. Kuid te võite igal ajahetkel taotleda e-raha lunastamist oma rahakotist; s.t oma rahakoti saldo väljamakset oma pangakontole igal hetkel ja tasuta.

13.4 Kaarti võib kasutada kõikjal, kus MasterCard'i ettemaksega kaarte vastu võetakse. Kaardiga ostusid sooritades esitate te ühtlasi ka taotluse selleks, et me teie rahakotist e-raha võtaksime.

14 Rahakotist vahendite välja võtmine

14.1 Te võite igal ajahetkel ja tasuta valida oma rahakotis hoitavate vahendite väljavõtmise oma pangakontole (see tähendab e-raha lunastamist). Te peate oma unikaalse kasutajanime, salasõna või muude asjakohaste sisselogimisandmetega oma kontole sisse logima eesmärgiga tellida oma rahakoti saldo oma pangakontole välja maksmine ja järgima esitatud juhiseid, mis sisaldavad ka teie pangakonto andmete esitamist. Sellele väljamaksele kehtivad turvalisusega seotud ja pettusevastased kontrollimised. Lunastamise taotlus käsitletakse meie poolt kätte saaduks hetkel, mil see on esitatud ja rakenduse kaudu teie poolt kinnitatud; tavapärastes oludes krediteeritakse vahendid teie pangakontole mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval; juhul, kui taotlus esitati tööpäeval enne kella 12 päeval Leedu aja järgi ja teie pangakonto asub Leedus – samal päeval.

14.2 Teie e-raha lunastamisele kehtivad samad eeskirjad, mis kehtivad teie pangakontole tehtavatele väljamaksetele vastavalt nende tingimuste osadele 6.3–6.4.

14.3 Arvelduskrediit ei ole teie SumUp'i kontol/rahakotis saadaval.

15 Teie kohustused ja vastutus kinnitamata tehingute korral

15.1 Oma kaardi registreerimisel ja aktiveerimisel peate te PIN-i määrama.

15.2 Te ei tohiks PIN-i oma kaardile kirjutada või seda oma kaardiga koos hoida.

15.3 Ärge kunagi oma PIN-i kellegagi jagage. Teie vastutate kõigi algatatud kinnitatud kaarditehingute ja oma kaardi kasutamisest tekkinud tasude eest. Kui te lubate teisel isikul saada ligipääsu oma kaardile, kaardi numbrile, kontole, PIN-ile, rahakotile või rakenduse sisselogimisandmetele, käsitleme me seda selliselt, et teie olete sellise kasutuse volitanud, ja teie vastutate kõigi nende isikute poolt tekitatud tehingute ja tasude eest.

15.4 Mõned kaarditehingud võivad vajada täiendavat turvakontrolli, rakendades selleks enne nende täitmist asjakohase kaardisüsteemi turvalist 3d-süsteemi, ja te peaksite vastava kontrolli läbima. Selleks võib teil olla vaja vastata turvaküsimustele, et kinnitada tehing SMS-i või e-posti teel saadava kinnituskoodi kaudu; või tuleb tehing kinnitada ühilduva seadme kaudu teostatud sõrmejälje lugemise teel.

15.5 Vastavalt neile tingimustele olete teie täielikult vastutav iga kaardi, kaardi numbri, konto, PIN-i, rahakoti või rakenduse sisselogimisandmete kasutamise eest.

15.6 Contact us at once at support@sumup.ee if you believe your Card, Card number, Account, PIN, Wallet, or App login credentials have been lost or stolen or that someone has transferred or may transfer money from your Card / Wallet without your permission.

15.6.1 Kui te kahtlustate, et teie kaart on ohus, võite te selle ajutiselt blokeerida, logides selleks SumUp rakendusse. Ka sellistel juhtudel peaksite te meiega ühendust võtma, et meie turvalisusega tegelev meeskond saaks seda uurida ja teie kontot kaitsta.

15.7 Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on teile osaks saanud volitamata kaarditehingute tulemusena juhul, kui te rikute mistahes ülaltoodud kohustusi, või käitute kaarditehinguid sooritades muul viisil ebaõiglaselt, omavoliliselt või jämeda hooletusega, või kui me kahtlustame põhjendatult pettust ja teavitame sellest järelevalveasutust. Muul juhul (tingimusel, et te teavitate meid sellisest volitamata kaarditehingust mitte hiljem kui 6 kuu jooksul) tagastame me volitamata tehingu summa teile täies ulatuses mitte hiljem kui järgmise tööpäeva lõpuks pärast päeva, mil meid sellest teavitati.

16 Rahakoti ja kaardi teenuse periood, peatamine ning lõpetamine

16.1 Kooskõlas kehtivate rahapesuvastaste ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste ning eeskirjadega nõutakse meilt kõigi meie klientide andmete hankimist, kinnitamist ja talletamist. Selle protsessi lõppemiseni võib teie teenus olla kas osaliselt või täielikult piiratud.

16.1.1 Kui teie identiteet on kinnitatud osaliselt, on kaardi täielik kasutamine küll piiratud, kuid teil võib olla võimalik kasutada kaarti kauplustes tehtavate ostutehingute jaoks. Piirangud hõlmavad järgmist: sularaha ei saa automaadist välja võtta, teostada ei saa rahvusvahelisi tehinguid ja kontolt-kontole ülekanded ning täiendavaid laadimisi. Lisaks kehtivad kaardile alati pettuste ärahoidmisega seotud piirangud ja seda kas etteteatamisega või ilma.

16.2 Me jätame endale õiguse teie kaart või rahakott blokeerida, selle kasutamine peatada või tühistada juhul, kui me tuvastame oma poliitikate ning protsesside tulemusena midagi, mida me põhjendatult peame petturlikuks, kahtlaseks või kriminaalseks tegevuseks või mistahes muuks tegevuseks, mis ei ole kooskõlas nende tingimustega.

16.3 Juhul, kui me tuvastame ebatavalise või kahtlase kontoga seotud tegevuse, võime me teie kaardi või rahakoti kasutamise ajutiselt peatada. Selle õiguse rakendamisel ei kanna me teie ees vastutust sellest tuleneva teie kaardil ja/või rahakotis olevate vahendite mittekättesaadavuse eest või selle eest, et te ei saa oma kaarti kasutada.

16.4 Me teavitame teid teie kaardi või rahakoti blokeerimisest, selle kasutamise peatamisest või tühistamisest mitte hiljem kui vahetult pärast vastava tegevuse teostamist, välja arvatud juhul, kui sellise teavituse esitamine kahjustaks kaardi või rahakoti kasutamisega seotud turvameetmeid või oleks muul viisil seadustega vastuolus.

16.5 Turvalisusega seotud põhjustel võime me piirata teie kaardiga tehtavate tehingute summat või arvu. Te ei või kasutada oma kaarti ebaseaduslike online-hasartmängude või muude ebaseaduslike tehingute jaoks. Me võime neid piiranguid igal hetkel suurendada, vähendada, tühistada või peatada, või uusi lisada.

NELJAS OSA – täiendavad õiguslikud sätted

17 Meie kohustused

17.1 Me ei vastuta, seadusega lubatud maksimaalses ulatuses, otseste või kaudsete kahjude ja kahjustuste ega käesolevatest teenusetingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, mida põhjustab õiguslike ja regulatiivsete ning maksevõrkude nõuete järgimine meie poolt, mis tahes vääramatu jõu (force majeure) sündmus või teiepoolne käesolevate teenusetingimuste rikkumine või mis tahes kohalduvad õiguslikud ja regulatiivsed nõuded.

17.2 Me ei vastuta mis tahes kaudsete või tulenevate kahjude eest, sealhulgas teenimata jäänud tulu ega maine kahjustamise eest.

17.3 Miski käesolevates teenusetingimustes ei välista meie mis tahes õigusest tulenevaid kohustusi, mida ei saa välistada ega muuta lepingupoolte vahelise lepinguga.

17.4 SumUp ei garanteeri ega vastuta mis tahes kolmanda isiku, kes on seotud teenuste pakkumisega, tegude ega tegematajätmiste eest ega SumUpi veebisaidil reklaamivate kolmandate isikute eest.

17.5 Me ei vastuta mis tahes teenusekatkestuste või -häirete eest ega käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel pakutavate teenuste katkestuste või häirimiste eest.

17.6 Me ei vastuta mingil juhul ühegi nõude, menetluse, kahjustuste ega kahjude eest summas, mis ületavad teenusetasusid, mis oleme kogunud teile teenuseid pakkudes viimase kolme (3) kuu jooksul enne sündmuse, millel nõue põhineb, aset leidmist.

17.7 Me ei vastuta ühegi defekti eest kolmanda isiku riistvaras jm toodetes, mida võime müüa või koos teenustega pakkuda. Tootja, kes vastutab ainuisikuliselt teenuste ja tugiteenuste eest, sätestab garantiitingimused jm tingimused, mis kohalduvad sellisele riistvarale ja toodetele.

18 Vastutusest vabastamine

18.1 Peate kaitsma meid, meie töötajaid, direktoreid, agente, partnereid ja esindajaid ning meie maksetöötlejaid mis tahes ja kõigi nõuete, kulude (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud õiguskulud), kahjude ja kahjustuste eest (ning need meile hüvitama ja meid seotud vastutusest vabastama), mida põhjustab mis tahes nõue, õigustoiming, audit, uurimine või muu menetlus, mis on põhjustatud (i) mis tahes seaduse, reegli või õigusaktide rikkumisest teie poolt mis tahes pädevas jurisdiktsioonis või käesolevate teenusetingimuste, maksevõrgureeglite või mis tahes muude teie kontole kohalduvate täiendavate tingimuste rikkumisest; või (ii) teenuste valest või sobimatusest kasutusest teie poolt; või (iii) mis tahes tehingust, mille olete aktsepteerinud teenuste kaudu; või (iv) mis tahes kolmanda isiku õiguse rikkumisest teie poolt, sealhulgas, kuid mitte ainult mis tahes privaatsuse või eraelu puutumatuse õigused või intellektuaalomandi õigused; või (v) mis tahes muu isiku juurdepääsust teenustele ja/või teenuste kasutamisest teie ainulaadse kasutajanime, salasõna või muude asjakohaste mandaatidega.

19 Konfidentsiaalsus ja privaatsus

19.1 Te peate käitlema kogu konfidentsiaalset teavet, mis meilt käesolevate teenusetingimuste alusel saate, konfidentsiaalsena ning vältima, eelkõige, kolmandate isikute juurdepääsu sellisele konfidentsiaalsele teabele. Meie peame käitlema kogu konfidentsiaalset teavet, mis teilt või kaardiomanikelt käesolevate teenusetingimuste alusel saame, konfidentsiaalsena ning vältima, eelkõige, kolmandate isikute juurdepääsu sellisele konfidentsiaalsele teabele. Eelkõige tuleb tagada meie või teie mis tahes äritegevust puudutava teabe ja/või ärisaladuste ning kaardiomanike mitte-anonüümsete andmete konfidentsiaalsus. Teil ja meil on kohustus järgida asjakohaseid andmekaitse õigusakte ning rakendada asjakohaseid meetmeid, et vältida kaartide ja kaardiomanike andmete volitamata kasutust. Selliseid andmeid võib säilitada ainult juhul, kui (ja seni, kuni) see on hädavajalik.

19.2 Kui edastame teile kaardiomanike isikuandmeid, võite kasutada neid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik limiitide ohjamiseks, pettuste tõkestamiseks või võlgnevuste vältimiseks ning mitte mingil muul eesmärgil, nagu profileerimiseks (nt ostukäitumise analüüsimiseks) ega müügi- ja turundustegevusteks, kui teil pole selliseks muuks kasutuseks kaardiomaniku selgesõnalist luba. Te ei tohi avaldada ega levitada selliseid andmeid kolmandatele isikutele ega kasutada selliseid andmeid turundustegevusteks, kui teil pole selleks kaardiomaniku selgesõnalist luba. Peate järgima kõiki asjakohaseid andmekaitse õigusakte.

19.3 Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, kasutame ja kaitseme, vt meie veebisaidilt privaatsuspoliitikast.

20 Kolmandad isikud

20.1 Me ei ole teie ja kaardiomaniku vahelise õigusliku suhte osapooleks ning me ei vastuta mingil määral mis tahes kaarditehingu aluseks oleva eesmärgi eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie pakutavate kaupade ja teenuste kvaliteedi ja olemuse, müügihinna, allahindluste, garantiitingimuste jms eest. Peate esitlema end alati SumUpist eraldiseisva isikuga.

21 Kehtivus, peatamine, lõpetamine

21.1 Käesolevad tingimused on tähtajatu kehtivusega. Teil on õigus oma konto igal ajal lõpetada ja sulgeda, andes sellest meile kirjalikult teada. Võime mis tahes hetkel teie konto peatada või lõpetada ja sulgeda mis tahes põhjusel ilma sellest ette teatamata. Samuti võime teie konto peatada või lõpetada ja sulgeda ilma etteteatamiseta, kui: (i) te rikute käesolevaid teenusetingimusi või mis tahes muid tingimusi, mis kohalduvad konkreetsetele teenustele ning on toodud eraldi sätetes ja tingimustes, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksevõrgureeglid; või (ii) te rikute, või meil on põhjustada kahtlustada, et te rikute, mis tahes seaduseid või õigusakte, mis kohalduvad meie teenuste kasutamisele teie poolt; või (iii) meil on põhjust uskuda, et te olete mis tahes viisil seotud mis tahes pettusega, rahapesuga, terrorismi rahastamisega vm kuritegevusega; või (iv) te olete meile sobimatu krediidi- või pettuseriskiga; või (v) meil on põhjust uskuda, et teie konto (sh seotud kaart/rahakott) on kompromiteeritud (või muul turbepõhjusel).

21.2 Kui teie konto lõpetatakse või suletakse mis tahes põhjusel: (i) peate endiselt täitma käesolevaid teenusetingimusi, (ii) peate lõpetama viivitamatult meie teenuste kasutamise, (iii) saate aru, et teile antud luba neid teenuseid, mida teile käesoleva teenuselepingu tingimuste alusel pakutakse, kasutada ja neile juurde pääseda, on tagasi võetud, (iv) nõustute, et meil on õigus, kuid mitte kohustus, kustutada kõik teie kontoandmed, mida meie serverites säilitatakse, ja (v) ei vastuta me teie ega ühegi kolmanda isiku ees teenustele juurdepääsu lõpetamise ega teie kontoandmete kustutamise eest.

21.3 Pärast teie konto lõpetamist peate tasuma meile viivitamatult kõik võlgnevused, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, ja samamoodi peame meie tasuma teile kõik summad, mis võlgneme teile tulenevalt käesolevatest teenusetingimustest. Meil on, olenemata eeltoodud tingimusest, õigus hoida kinni reservi, kuni kõik võlgnevused on tasutud, sealhulgas mis tahes võimalikud kaardimaksete tagasinõuded, kuid mitte mingil juhul kauem kui kolmteist (13) kuud alates lepingu lõppemisest.

22 Kommunikatsioon

22.1 Saadame kirjalikud sõnumid ja teated teile e-kirjaga teie määratud e-posti aadressile. Sellised sõnumid ja teated loetakse teie poolt kättesaaduks kahekümne nelja (24) tunni jooksul alates teile e-kirja saatmisest, kui me ei saa just teatist, et e-kiri ei jõudnud teie postkasti kohale.

22.2 Sel otstarbel peab teie kontoga olema seotud alati vähemalt üks kehtiv e-posti aadress. Me ei vastuta, kui ainus teie esitatud e-posti aadress pole kehtiv või juhul, kui olete oma e-posti aadressi muutnud, kuid pole meid sellisest muudatusest teavitanud.

22.3 Peate kontrollima sisenevaid sõnumeid regulaarselt ja sagedasti. E-kirjad võivad sisaldada linke SumUpi veebisaidile, kus on toodud lisateave. Kui õigusaktid nõuavad, et esitaksime teile teavet vastupidavat meediumi kasutades, saadame teile e-kirja või teavituse, mis suunab teid SumUpi veebisaidil olevale teabele, mis võimaldab teil teabe prinditavas vormingus säilitada. Te olete kohustatud säilitama koopiaid kõigist sõnumitest, mis teile saadame või teile kättesaadavaks teeme.

22.4 Peale e-posti teel toimuva suhtluse jätame endale õiguse võtta teiega ühendust posti või telefoni teel (kui asjakohane). Kõik posti teel saadetud sõnumid ja teated loetakse kättesaaduteks kolm (3) tööpäeva pärast postitamist Leedu postiga või viis (5) tööpäeva pärast postitamist rahvusvahelisele adressaadile.

22.5 Määrame teie eelistatud keele olenevalt riigist, mille valite registreerudes, ja saadame teile sõnumeid teie valitud keeles. Mittestandardse kommunikatsiooni puhul jätame endale õiguse suhelda, ja te nõustute, et suhtleme, teiega inglise keeles. Mis tahes muus keeles dokumendid või sõnumid on ainult teie mugavuse huvides ja ei tekita meile mingisugust kohustust suhelda teiega edasi vastavas keeles.

23 Intellektuaalomandi õigused

23.1 Intellektuaalomandi õigused („intellektuaalomandi õigused”) tähendavad kõiki ja mis tahes õiguseid, mis on seotud otseselt või kaudselt teenustega, makseterminalidega, veebisaidiga, domeeninimedega, kogu sisuga, teenustega seotud tehnoloogiagaga ja kõigi logodega, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused, moraalsed õigused, andmebaasiõigused, kaubamärgi- ja nimeõigused, kasuliku mudeli ja kujunduse õigused ning kõik muud eksklusiivsed ja mitte-eksklusiivsed õigused üle maailma, mis eksisteerivad praegu või võivad tekkida tulevikus või mis võidakse anda või üle anda tulevikus.

23.2 Meie (või meie litsentsiandjad) on meie teenustega seotud kõigi intellektuaalomandi õiguste ainuomanikud ning käesolevates teenusetingimustes ei saa mitte midagi tõlgendada teile mis tahes intellektuaalomandi õiguseid andva või loovutavana. Te ei tohi kopeerida, imiteerida ega kasutada meie intellektuaalomandi õigustega kaitstut ilma meie eelneva kirjaliku loata.

23.3 Anname teile isikliku, piiratud, mitte-eksklusiivse, tagasivõetava, mitte-edasiantava litsentsi (ilma õiguseta edasi litsentsida) teenustele elektrooniliseks juurdepääsemiseks ja kasutamiseks kaarditehingute aktsepteerimise eesmärgil.

23.4 Teil on keelatud ilma meie eelneva kirjaliku loata (i) anda edasi kolmandale isikule mis tahes õiguseid, mis on antud teile käesolevate teenusetingimustega; (ii) pakkuda mis tahes kolmandale isikule võimalust kasutada neid teenuseid (rentides, liisides või muul moel); (iii) juurde pääseda või jälgida mis tahes sisu, materjali või teavet mis tahes SumUpi süsteemis käsitsi või automatiseeritud viisil, nt robotitega, ämblikega, veebikaabitsatega jne; (iv) kopeerida, reprodutseerida, kohandada, muuta, luua tuletatud teoseid, avalikult kuvada, uuesti avaldada, üles laadida, postitada, edastada, edasi müüa või levitada mis tahes viisil SumUpi sisu, materjali või teavet; (v) rikkuda teenuse mis tahes roboti tõkestamise päisete piiranguid, mööda pääseda teenuste mis tahes tehnilistes piirangutest, kasutada mis tahes tööriista teenuste funktsioonide, mis on keelatud, lubamiseks, pöördkompileerida, pöördtransleerida või muul viisil teenust pöördkonstrueerida, v.a ulatuses, milles keelab sellist piirangut selgesõnaliselt seadus; või (vi) kasutada teenuseid otstarbel, mis erineb käesolevates teenusetingimustes lubatud eesmärkidest.

Te võite luua ja esitada meile teenuseid kasutades sisu („kasutajasisu”). Te säilitate kõik õigused oma kasutajasisule, v.a õigused, mis annate meile käesolevate teenusetingimustega nõustudes. Mis tahes kasutajasisu puhul, mis meile esitate, kinnitate, et olete sisu omanik või teil on õigus autoriõiguse omanikult sisu üles laadida ja annate meile ülemaailmse, mitte-eksklusiivse, autoritasu vaba, täielikult makstud, edasiantava ja all-litsentsitava õiguse kasutada ja reprodutseerida seda sisu mis tahes reklaamitegevuses ja seda avalikult esitada seoses teenustega või SumUpiga. Võite enda esitatud kasutajasisu kustutada, lõpetades oma konto. Te ei tohi esitada teenustele kasutajasisu: (i) mis on väär, eksitav, ebaseaduslik, ropp, sündsusetu, pornograafiline, laimav, head nime kahjustav, ähvardav, ahistav, solvav või vaenu õhutav; (ii) mis propageerib käitumist, mida loetaks kuritegelikuks või väärteoks; (iii) mis rikub mis tahes füüsilise või juriidilise isiku õiguseid, sealhulgas õigust eraelu puutumatusele või privaatsusele; (iv) sisaldab rikutud andmeid või mis tahes muid kahjustavaid, häirivaid või destruktiivseid faile; (v) mis reklaamib tooteid või teenuseid, mis konkureerivad SumUpi või tema partnerite toodete ja teenustega; või (vi) mis takistab, meie äranägemisel, mis tahes füüsilisel või juriidilisel isikul meie teenuseid kasutada või nautida või võib põhjustada meile kahju või kohustusi. Kuigi meil pole mingisugust kohustust läbi vaadata, muuta ega jälgida mis tahes kasutajasisu, jätame endale õiguse redigeerida või kustutada mis tahes kasutajasisu ilma teid sellest teavitamata. Nõustute, et teenuseid kasutades võite puutuda kokku solvava, ebasündsa või küsitava sisuga kasutajasisuga. Me ei võta endale mingeid kohustusi ega vastutust seoses teie kasutajasisu mis tahes kaotsimineku või kahjustamisega.

24 Muudatused

24.1 Jätame endale õiguse käesolevaid teenusetingimusi mis tahes ajal muuta ning teenuseid muuta, kustutada, lõpetada või neile uusi tingimusi seada.

24.2 Teavitame teid käesolevate teenusetingimuste mis tahes kavatsetavatest muudatustest e-kirjaga, mille saadame teie kontole registreeritud peamisele e-posti aadressile, või teavitame teid rakenduses.

24.3 Kavatsetavad muudatused jõustuvad kaks (2) kuud pärast neist teavitamist, kui te ei ole just enne muudatuste jõustumist meile teatanud, et te pole muudatusega nõus. Käesolevate teenusetingimuste muudatused, mis on teile soodsamad, jõustuvad koheselt, kui see on teatatud muudatustest teavitavas sõnumis.

24.4 Käesolevate teenusetingimuste uusima versiooni leiate SumUpi veebisaidilt. Teil on õigus küsida meilt igal ajal käesolevate teenusetingimuste koopiat.

25 Sätete lahutamine

25.1 Kui pädevas jurisdiktsioonis olev kohus leiab, et käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa on kehtetu, ebaseaduslik või mittejõustatav, lahutatakse vastav osa ülejäänud teenusetingimustest, mis jäävad kehtima ning täies seadusega lubatud ulatuses jõustatavaks.  

26 Üleandmine

26.1 Meil on õigus oma õiguseid ja kohustusi, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, vabalt mis tahes kolmandale isikule edasi anda ning käesolevate teenusetingimustega nõustumisega annate selleks meile oma loa.

26.2 Teil on keelatud anda oma õiguseid või kohustusi, mis tulenevad käesolevatest teenusetingimustest, edasi kolmandatele isikutele, ilma et oleksite saanud selleks meie eelneva kirjaliku loa.

27 Vaidlused

27.1 Kõik teenuseid puudutavad kaebused tuleb esimesel võimalusel meile adresseerida, võttes selleks ühendust meie klienditeenindusega aadressil support@sumup.ee. Me vastame teie kaebusele kirjalikult või muul püsival andmekandjal 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist. Erandjuhtudel võime me põhjustel, mis ei ole meie kontrolli all, saata teile esialgse vastuse, tuues ära viivituse põhjused ja tähtaja, milleks te saate kätte meie lõpliku vastuse. Ühelgi juhul ei ületa lõpliku vastuse esitamine 35 (kolmekümmend viite) tööpäeva pärast kaebuse kättesaamist. Kaebuste käsitlemine on tasuta. Kui te ei ole meie lõpliku vastusega rahul või kui me teile ei vasta, on teil alati õigus pöörduda vastavalt allolevale punktile 27.2 Leedu Panga poole või vastavalt allolevale punktile 27.3 pädeva kohtuasutuse poole.

27.2 Te võite pöörduda Leedu Panga poole taotlusega kaitsta oma õigusi ja seaduslikke huvisid, mis võivad teie meelest rikutud olla. Vastavad kaebused võib esitada kas kirjalikult või elektrooniliselt järgmistele aadressidele: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, ja/või (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-post: frpt@lb.lt. Kaebused tuleb esitada leedu keeles ja inglise keeles.

Kõik käesolevates teenusetingimustest tulenevad või seotud vaidlused, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes vaidlused, mis on seotud selle lõppemise, eksisteerimise, õiguspärasuse, rikkumise, lõpetamise või kehtivusega, lahendatakse lõplikult Leedu Vabariigi kohtutes, kui seda ei keela just Euroopa Liidu õigus. Enne vaidlusega kohtusse pöördumist üritame lahendada vaidluse sõbralike läbirääkimiste teel.

28 Reguleeriv õigus

28.1 Neid tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse kooskõlas Leedu seadustega.

VIIES OSA – mõisted ja lühendid

29      Mõisted ja lühendid

29.1 Neis tingimustes kasutatud mõistetel ja lühenditel on järgnevad tähendused.

Konto tähendab teie kasutajakontot meie juures, mis luuakse pärast seda, kui te registreerute ja end meie teenuste kasutamiseks kirja panete.

Rakendus tähendab SumUp'i mobiilirakendust, mis võimaldab teil teenuseid kasutada.

Tööpäev tähendab kõiki päevi esmaspäevast reedeni, kuid ei hõlma riigipühasid , mida tähistatakse Leedus.

Kaart tähendab teie SumUp'i kontoga ühendatud ettemaksukaarti, mille on andnud välja SumUp Payments Limited (Suurbritannias asub sõsarettevõte, mis omab Suurbritannias e-raha asutuse kinnitust (FRN 900700)) vastavalt ettevõtte MasterCard International Incorporated litsentsile.

Kaardiomanik tähendab teie kui kaupmehe klienti, kes teilt kaupu või teenuseid ostab, ja on nõus maksekaardiga tasuma.

Kaardisüsteem tähendab krediitkaardiorganisatsioone, millele viidatakse koos, ja mis hõlmavad organisatsioone Visa, MasterCard ja American Express (kuid ei ole nendega piiratud).

Tagasimakse tähendab tehingu summat, mis võidakse teie kontole tagasi maksta järgnevatel juhtudel: kui tehing vastava kaardisüsteemi, meie töötleja, kaardiomaniku või ükskõik, millise meie määratud finantseerimisasutuste poolt mistahes põhjusel vaidlustatakse või tagasi pööratakse, kui seda ei kinnitatud või kui meil on mistahes põhjust arvata, et ⏎tehingut ei kinnitatud, või kui see on väidetavalt ebaseaduslik, kahtlane või kui see rikub neid tingimusi.

E-raha tähendab teie rahakotis olevat rahalist väärtust, mis on meie poolt teile väljastatud vastutasuks kas teilt või teie nimel kolmandatelt osapooltelt rahaliste vahendite saamise eest.

Tasud tähendavad kõiki tasusid, mida me teile oma teenuste kasutamise eest rakendame, ja mis arvatakse enne iga väljamakset maha kõikidest summadest, mis me teile võlgneme. Meie poolt kohaldatavad tasud on leitavad hinnakirjast.

Fee Schedule means an inseparable part of these Terms listing all the Fees and available on our website at https://help.sumup.com/.

Intellektuaalomandi õigused tähendavad intellektuaalomandi õigusi selliselt, nagu neid on kirjeldatud nende tingimuste osas 23.1.

Võrgueeskirjad tähendavad eeskirju, mille on sätestanud krediitkaardiorganisatsioonid, sealhulgas kaardisüsteemid.

Partner tähendab kolmandat osapoolt, kellega teil on eraldi äriline suhe, mis võimaldab teil e-kaubanduse makseid partnerrakenduse kaudu vastu võtta.

Partnerrakendus tähendab kolmanda osapoole rakendust, mille kaudu võib teil olla võimalik võtta vastu e-kaubanduse makseid, mida me nende tingimuste alusel töötleksime; nt mobiilirakendus või veebileht, mille partner teie ja partneri omavahelise eraldi ärilise suhte alusel teie jaoks ette näeb.

Partneri tasu tähendab partneri nimel võetavat tasu mida me (kui see on teie ja partneri vahel kokku lepitud) võime teilt debiteerida selleks, et nõuda sisse rahalised vahendid, mida te enda ja partneri omavahelise eraldi ärilise lepingu alusel partnerile võlgnete.

Väljamakse tähendab seda, et me tasume teile mistahes summasid, mis teile nende tingimuste alusel võlgnetakse , ja mis tulenevad teie tehingutest, mis on meie poolt töödeldud.

PCI-le vastamine tähendab teie kohustust vastata nende tingimuste kehtimise vältel kaarditööstuse andmekaitsestandardi (PCI-DSS) kehtivatele sätetele.

Plan means a pricing plan which we may offer to you for the use of our Services. Our available Plans are published on our website at https://help.sumup.com/.

Reserv tähendab meie poolt kogutud reservi, mis põhineb ajutiselt kinni peetud teile tehtud väljamaksetel ,ja mille eesmärk on kindlustada teie maksekohustuste täitmine nende tingimuste alusel.

Teenused tähendavad meiepoolset maksete töötlemist, e-raha konto avamist, e-raha väljaandmist ja lunastamist, maksetehingute sooritamist ja muid⏎teenuseid, mida teile nende tingimuste alusel pakutakse.

SumUp (or “we”, “our”, “us”) means SumUp EU Payments UAB, a company with limited liability incorporated in Lithuania with its registered number 305074395 and with its registered office at Upės str. 23, 08128 Vilnius, Lithuania, and authorised by the Bank of Lithuania as an Electronic Money Institution (license No 56, issued on 27th of August 2019).

Terminal tähendab kaartide vastuvõtmise seadet, mida te peate kasutama (läbi müügi, rentimise või muul viisil) selleks, et olla suuteline võtma oma klientidelt vastu kaardimakseid , mis meie poolt töödeldakse.

Tingimused tähendavad ülaltoodud tingimusi ja sätteid, mis juhivad teenuste teiepoolset kasutamist.

Territories mean all the countries supported by us, the list whereof is available on our website at https://help.sumup.com/. You must be duly authorised to conduct business in one or more of the Territories in order to be accepted as our customer and use our Services.

Tehing tähendab kaardiomaniku poolt sooritatud maksekaarditehingut, mille jaoks kasutati teie ühilduvat mobiilset seadet, meie rakendust ja terminali.

Kasutaja sisu tähendab teie poolt loodud ja meile esitatud sisu, mis moodustab osa meie teenuste kasutamisest.

Rahakott tähendab e-raha rahakotti, mis on ühendatud teie konto ja kaardiga (juhul, kui viimati nimetatu on teile välja antud).

Teie tähendab teid kui meie klienti, kes on nõustunud nende tingimustega ja kes kasutab⏎teenuseid.